Vrije School Almere

Lierstraat 7 1312 JZ Almere

  • Schoolfoto van Vrije School Almere
  • Schoolfoto van Vrije School Almere
  • Schoolfoto van Vrije School Almere
  • Schoolfoto van Vrije School Almere
  • Schoolfoto van Vrije School Almere

In het kort

Toelichting van de school

Onze school werkt vanuit een duidelijke visie waarin kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs leidend is. Het team van gepassioneerde leerkrachten kent en doorleeft deze visie en draagt deze uit in hun dagelijkse onderwijspraktijk. We hechten waarde aan het ontwikkelen van de volledige mens, met aandacht voor intellectuele, artistieke en sociale vaardigheden, om zo bij te dragen aan hun algehele welzijn en persoonlijke groei.

De basisschooltijd is voor iedereen een essentieel stuk van zijn leven. Een stukje levenspad dat wij gedurende een ontwikkelingsperiode samen met kinderen, ouders alle medewerkers en betrokkenen bewandelen. Vrijeschool Almere biedt levend onderwijs aan kinderen, waarin zij op school de 'kunst van het samenleven’ kunnen oefenen op weg naar volwaardige wereldburgers. Wij zijn een levendige school met een breed maatschappelijk karakter, waarin iedereen zich kan ontwikkelen.  

Wanneer in de spiegel van de mensen zie de hele gemeenschap kan leven, en in de gemeenschap leeft de kracht van elk individu, dan heeft dat op de mensheid een gezondmakende werking (Rudolf Steiner) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoofd, hart en handen
  • periode-onderwijs
  • gezamenlijke jaarfeesten
  • sociale vorming
  • subjectwording: zijn!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit de Almere en de regio.
We zien dat de belangstelling voor de vrije school ieder jaar toeneemt. Dit merken we ook op onze school.
Het leerlingenaantal loopt, ondanks de landelijke en regionale krimp, bij ons al 8 jaar geleidelijk op.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
406
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven