Openbare Basisschool De Egelantier

Pieter van Damstraat 38 1335 PG Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Egelantier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er worden de laatste jaren verschillende Eindtoetsen aangeboden voor groep 8. De Egelantier heeft er voor gekozen om, net als voorgaande jaren de CITO Eindtoets  te maken in 2022-2023. Door eenzelfde toets te maken zijn de resultaten van meerdere jaren goed te vergelijken. In 2018-2019 maakten de leerlingen de toets voor het eerst digitaal.

In 2022-2023 hebben 20 leerlingen de CITO Eindtoets gemaakt.

In 2021-2022 hebben 24 leerlingen de CITO Eindtoets gemaakt.

In 2019-2020 is er geen Eindtoets afgenomen in verband met de Corona pandemie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Egelantier werken we met methodes die afgestemd zijn op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en aansluiten bij de missie en visie van het team. In de methodes zijn toetsen opgenomen die passen bij de lesstof die in de periode voorafgaand aan de toets is behandeld. De toetsresultaten worden geanalyseerd en er wordt vastgesteld wat het vervolg aanbod moet zijn voor de leerlingen. Bij rekenen en taal is na de toets een herhaling -en verrijking week opgenomen in het programma.

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 de CITO Leerling in Beeld Toetsen (LiB) afgenomen. Dit zijn toetsen die methode onafhankelijk zijn.  Deze toetsen worden door de groepsleerkrachten voor de eigen groep geanalyseerd en geïnterpreteerd in samenhang met de methode gebonden toetsen. Ook maken wij gebruik van de CITO groeimeter, zodat wij bij leerlingen die uitvallen nog beter kunnen analyseren op welke leerdoelen in de leerlijn zij uitvallen. Zo kunnen wij eventuele hiaten snel vaststellen en hier gericht aan gaan werken.  Na de analyse van de toetsen kan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen worden vast gelegd in groepsoverzicht en groepsplannen. Dit maakt onderdeel van het handelingsgericht werken.

De intern begeleider en de directeur maken vervolgens een analyse op schoolniveau. Hieruit worden acties op school- en groepsniveau opgesteld. Deze informatie wordt verwerkt in een document dat tijdens de teamvergadering besproken wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van groep 7 en 8 oriënteren zich samen met hun ouders op de keuze voor een vervolgschool. Ouders kunnen de Almeerse informatieavond “Kies je school” in oktober bijwonen. Verder worden er voor ouders en leerlingen open dagen georganiseerd.  

De leerkrachten van de bovenbouw bepalen het niveau van uitstroom naar het VO na overleg met de intern begeleider: ·        

 • Eind groep 6: op basis van het LOVS (Cito toetsen), de methode gebonden toetsen, observaties en gegevens als werkhouding, gedrag, inzet, sociaal emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid wordt een eerste indicatie gegeven over het uitstroomniveau van de leerling;
 • Eind groep 7: een voorlopig uitstroomprofiel wordt gegeven aan de hand van de beschikbare gegevens;
 • Najaar groep 8: het voorlopig advies
 • Februari groep 8: het definitieve advies.
 • Als het resultaat van de centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. De school is de plek waar kinderen een groot deel van de  dag doorbrengen en waar de andere kinderen, de leerkracht en de leerstof mede bepalend zijn voor de wereld van het kind. Kinderen die zich prettig en veilig voelen kunnen openstaan voor de omgeving en wat daar geboden wordt. Daarom wil het  team een veilige omgeving creëren zodat de kinderen zich op onze school zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien.    

De Egelantier leert de kinderen om zorg te dragen voor hun leefomgeving. Daarbij leggen wij het accent op het omgaan met de natuur en het milieu.  

Daarnaast betrekken wij de leerlingen actief bij  het reilen en zeilen van de school. De leerlingenraad is daarvoor ingesteld. Dit zien wij als onderdeel van “actief burgerschap”.  

Verder besteden wij als school, middels onder andere de Kanjertraining, veel aandacht aan de sociale vorming. Daarbij zijn respectvol met elkaar omgaan en elkaar kunnen vertrouwen belangrijke onderdelen.    

De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

 • We zorgen voor een goede sfeer, zodat de kinderen met plezier naar school gaan
 • We stimuleren kinderen tot optimale leerprestaties, afgestemd op hun mogelijkheden
 • Er is voldoende aandacht voor ieder kind
 • Op school heerst orde, rust en regelmaat
 • Er is veel contact met de ouders
 • Er is aandacht voor natuur en milieu
 • Nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Actief
 • Betrokken
 • Veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

12 juni 2018 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan De Egelantier en de onderwijskwaliteit beoordeeld.  Zij geven bij dit soort onderzoeken de volgende oordelen: zeer zwak; onvoldoende, voldoende en goed. 

Op het verzoek van het bestuur en de school heeft de inspectie een uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij alle veertien standaarden beoordeeld zijn. Bij een klein onderzoek worden slechts vier standaarden beoordeeld.

Het oordeel van de inspectie: Twee standaarden werden met 'goed' gewaardeerd. Twaalf standaarden zijn als 'voldoende' beoordeeld.

Het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur kregen 'goed' als oordeel.  Verder zijn de hoge opbrengsten van de afgelopen jaren natuurlijk ook een mooie prestatie.

Het eindoordeel van de inspectie is dat de school het vertrouwen heeft van de inspectie en basistoezicht heeft behouden.

Terug naar boven