Openbare Basisschool De Egelantier

Pieter van Damstraat 38 1335 PG Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Egelantier

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit een mooie mix van leerkrachten met jarenlange ervaring en startende leerkrachten. De ervaren leerkrachten binnen ons team coachen de collega's in de eerste jaren dat zij voor de klas staan. Op deze manier delen wij kennis en nieuwe inzichten met elkaar en zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs in alle groepen hoog is.

We zijn een opleidingsschool voor PABO Windesheim. Ook vanuit het ROC Flevoland en de opleiding voor leerkrachten bewegingsonderwijs komen studenten hun praktijkervaring opdoen. Dit betekent dat er wekelijks studenten in de school aanwezig zijn. Hun aanwezigheid zorgt voor meer handen in de groep en daarnaast brengt het dynamiek en kennis van nieuwe ontwikkeling binnen onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De opvang van de leerlingen bij afwezigheid van de leerkracht kan op verschillende manieren geregeld worden: 

  • Er staat een invaller voor de groep als deze beschikbaar zijn.
  • Ondersteunend personeel voor de groep, ondersteunende taken in de school komen te vervallen.
  • Leerlingen worden verdeeld over andere groepen en nemen hun werk van die dag mee naar de opvanggroep.
  • Leerkrachten vangen de groep op onder de gymles van hun eigen groep.
  • De jongste kleuters die niet leerplichtig zijn kunnen eventueel een dag vrij krijgen.
  • Wanneer bovenstaande niet mogelijk is kan in nood verzocht worden om de kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.

De Engelse taal wordt in alle groepen onderwezen; we starten spelenderwijs vanaf groep 1.

Voor de leerlingen die een uitdagend aanbod nodig hebben worden speciale lessen gegeven. Zij krijgen Spaanse les van een Spaanse leerkracht. Daarnaast werken zij aan projecten. 

Voor de groepen 3-4 en 5 tot en met 8 wordt op dinsdagmiddag een aanbod voor Kunst en Cultuur verzorgd en daarbij werken wij groepsdoorbroken. Dit betekent dat de leerlingen uit deze groepen in een samengestelde groep les krijgen. 

Ook worden leerlingen van de groepen 8 betrokken bij het onderwijs aan de jongste leerlingen; zij helpen mee met de jaarlijkse sportmiddag en lezen geregeld voor in deze kleutergroepen. De onderlinge band tussen de leerlingen wordt hierdoor versterkt en de saamhorigheid vergroot.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de kinderen. Wij werken met de methode Schatkist. De methode is thematisch opgebouwd.  Gedurende een periode van 3-4 weken wordt een thema verkend en uitgediept. Elke week staan doelen centraal op het gebied van woordenschat, gecijferdheid en geletterdheid.

De ouders ontvangen bij ieder thema een themabrief, zodat zij op de hoogte zijn van het aanbod in de groep van hun kind. Hierin staan de volgende zaken: de woorden die bij het thema behandeld worden, lesstof wordt toegelicht, liedjes en leesboeken worden genoemd en ook worden suggesties gegeven voor het thuis werken met je kind over het onderwerp.    

De ontwikkelingen van de kleuters worden gevolgd door de observaties van de leerkrachten die het verwerken in ‘KIJK’, een uitgebreid observatie- en registratiesysteem. Met KIJK wordt de ontwikkeling van elke individuele leerling in kaart gebracht. Dit stelt de leerkrachten in staat om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen volgen 7520 uur onderwijs gedurende de basisschooltijd, dit is het wettelijk vastgestelde aantal uren. Dit betekent voor de groepen 1-8 dat er 940 uur per cursusjaar les gegeven wordt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Egelantier is een reguliere basisschool, die waar mogelijk gedifferentieerd onderwijs verzorgt. Voor de basisvaardigheden hebben wij een aanbod dat voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften aangepast kan worden. Wij geven instructie op drie niveaus volgens het effectieve directe instructie model (EDI). Samen werken en samen leren heeft een duidelijke positie binnen het onderwijs op De Egelantier, we hanteren hiervoor een doorgaande lijn voor de coöperatieve werkvormen

Voor leerlingen met een risico op een dyslectische leesontwikkeling bieden wij extra leestijd buiten de groep. 

De leerlingen die moeite hebben met het rekenonderwijs krijgen in de groep extra aandacht; middels verlengde instructie. 

Voor leerlingen die meer leerstof aan kunnen hebben wij een aanbod voor lessen in de Spaanse taal. Daarnaast werken deze leerlingen aan projecten. Hiervoor krijgen zij wekelijks instructie buiten de groep.

Door het werken met de Kanjertraining is binnen de school een duidelijke eenduidige pedagogische lijn. In de school heerst daardoor rust, structuur en een veilig klimaat.

In de groepen 1/2 en 3 werken we met het planbord. We hanteren een opbouw in het werken met de thema taak waarvan ook verplichte werkjes deel uitmaken. Keuzes maken en de werkjes plannen en registreren worden geoefend en daarmee wordt de eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 wordt één van onze collega's opgeleid tot Kanjercoördinator. Ook wordt 1 collega opgeleid tot Cultuurcoördinator. De intern begeleider volgt de opleiding tot rekenspecialist.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven