Openbare Basisschool De Egelantier

Pieter van Damstraat 38 1335 PG Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Egelantier

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina Vensters PO van OBS De Egelantier.

We willen u graag informeren over de meest belangrijke zaken van onze school. De informatie is aan verandering onderhevig, met regelmaat zal e.e.a. aangepast worden. Kortom een levendig document. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. We verwijzen u ook graag naar de website van De Egelantier: www.egelantier.asg.nl.  

Ook op Facebook kunt u de activiteiten van De Egelantier volgen.

Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten of maakt u gerust een afspraak voor een kennismakingsbezoek.

Met vriendelijke groet,

Linda Dickhoff

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewust
  • Actief
  • Betrokken
  • Structuur
  • Eigenaarschap leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2014-2015 is het aantal leerlingen door de vergrijzing van de buurt afgenomen. In het voedingsgebied van De Egelantier zijn minder jonge kinderen, waardoor er ook minder inschrijvingen waren. Doordat een aantal jaren groepen 8 van rond de 60 leerlingen de school verlieten waren in- en uitstroom niet in verhouding. Sinds drie jaar is het aantal leerlingen dat na groep 8 de school verlaat terug gegaan tot rond 30 leerlingen en is de daling van het leerlingenaantal verminderd waardoor het leerlingaantal stabiel blijft. 

Door de doorstroom vanuit peuterspeelzaal Tierelier en verhuizingen van gezinnen richting onze wijk stijgt het aantal inschrijvingen licht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De volgende protocollen op De Egelantier gelden zijn ASG breed vastgesteld.:

  • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Protocol medicijn verstrekking
  • Protocol tussentijds wisselen van school

Terug naar boven