De Kameleon

Lingestraat 34 1316 CS Almere

 • Schoolfoto van De Kameleon
 • Schoolfoto van De Kameleon
 • Schoolfoto van De Kameleon
 • Schoolfoto van De Kameleon
 • Schoolfoto van De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL  

 • De groepsleerkracht heeft de totale verantwoording voor de aan hem/haar toevertrouwde groep kinderen. Een groepsleerkracht geeft in principe les in alle vakgebieden.  
 • De vakleerkracht heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of muzikale vorming. Op De Kameleon verzorgt de vakleerkracht Bewegingsonderwijs twee keer per week gym- lessen. Daarnaast zijn er dit schooljaar 6 vakleerkrachten die ons talentonderwijs verzorgen. We hebben vakleerkrachten voor de volgende vakken: muziek, dans, natuur, techniek, beeldende vorming & mediawijsheid.  
 • De onderwijsassistente verricht ondersteunende taken voor een leerkracht. Zij werkt met individuele leerlingen of met groepjes. In sommige gevallen neemt zij ook groepstaken op zich onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.  
 • Onze stagiaires komen van diverse opleidingen die hun leerlingen in het basisonderwijs stage laten lopen. Natuurlijk de PABO, die opleidt tot leerkracht, maar ook het ROC, die onder andere opleidt tot onderwijsassistent. Er zijn ook studenten uit het Voortgezet Onderwijs die “snuffelstages” doen. Daar waar mogelijk werkt De Kameleon mee om al deze mensen een stageplaats te bezorgen.
 • De administratief medewerkster ondersteunt de directie op het gebied van administratie en financiën.  
 • Onze conciërge verricht onderhoudswerk, huishoudelijke taken, kopieert en doet allerlei hand- en spandiensten in de school.  
 • De Intern Begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van extra ondersteuning aan kinderen. Zij is verantwoordelijk voor de zorg in brede zin op de school. De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning rond kinderen met uiteenlopende problemen.  
 • De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs, de begeleiding van leerkrachten en andere medewerkers, de financiën en het onderhouden van externe contacten. De directeur is vrijgemaakt van lesgevende taken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof wordt er eerst contact opgenomen met "de vervangingspool". Vanwege het grote tekort aan leerkrachten komt het jammer genoeg regelmatig voor dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is.

Dan lossen we de vervanging als volgt op:

 • Er wordt gekeken of een leerkracht of onderwijsassistente de groep (tijdelijk) over kan nemen.
 • Als er geen leerkracht of onderwijsassistente aanwezig is om de groep of een deel van de groep over te nemen, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Ze krijgen werk mee om in die klas te maken (noodpakket).
 • Is ook het verdelen niet meer mogelijk (bij ziekte van meerdere leerkrachten tegelijk), dan wordt in uiterste nood aan de ouders verzocht de kinderen thuis te houden. U krijgt hier altijd schriftelijk of telefonisch bericht van! Uiteraard is in noodgevallen opvang op school altijd mogelijk; uw zoon of dochter wordt dan in een andere klas geplaatst.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterklas leren kinderen spelenderwijs allerlei belangrijke vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en samenwerken met andere kinderen. Leren is leuk, dat leren onze leerlingen al op jonge leeftijd. We werken met verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van kinderen, zoals de vier seizoenen en verschillende beroepen. Omdat we groep 1 en 2 hebben samengevoegd, speelt uw kind ook met oudere kleuters. Dit is uitdagend én leerzaam! De kleuters leren met behulp van de methode “Onderbouwd”. Dit is een op wetenschappelijke basis ontwikkelde methode die de kinderen maximaal voorbereidt op het eigenlijke leren lezen en rekenen dat start in groep 3. Binnen de methode is veel aandacht voor woordenschat en het spelenderwijs leren van letters en cijfers.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Kameleon hebben we de Verlengde Schooldag. Kinderen gaan extra uren naar school. Hiermee bewerkstelligen wij dat alle kinderen op onze school, naast rekenen en taal, aan hun talentontwikkeling werken. Zo zorgen wij ervoor dat de kinderen in aanraking komen met verschillende vakken en aandachtsgebieden waar zij normaal gesproken niet of gering mee te maken hebben.  Wij geven extra aandacht aan taalonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar volgt 1 van onze leerkrachten een post HBO opleiding tot taalspecialist. 

Na schooltijd is er extra onderwijsaanbod in kleine groepjes voor rekenen en begrijpend lezen voor kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben om zich de stof eigen te maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Kiekeboe heeft haar peuterspeelzaal ‘Kleine Prins’ in ons gebouw gevestigd. Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen hier 4 dagdelen per week terecht. De peuterspeelzaal is 8 dagdelen per week geopend. Voor meer informatie: 036-8415802.

Terug naar boven