IKC de Aquamarijn

Meerveldplein 4 1359 HM Almere

Schoolfoto van IKC de Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van IKC De Aquamarijn. Deze pagina geeft u informatie over ons Kind Centrum en inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en natuurlijk vanuit onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • integraal kindcentrum
 • verantwoordelijkheid nemen
 • plezier
 • van betekenis zijn
 • kansen creëren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Aquamarijn is een groeischool en zal deze positie in de aankomende jaren ook behouden, ook al is de ruimte van ons prachtige gebouw beperkt tot ca. 300 leerlingen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op kwalitatief onderwijs dat passende bij het kind. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen hanteren wij als school een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. In sommige gevallen kan er wegens zwaarwegende omstandigheden afgeweken worden van deze maximale groepsgrootte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (langdurig) ziekte van leerkrachten, met een andere groepsver-/indeling tot gevolg. Maar ook een doublure of een aanmelding vanuit een verhuizing van een gezin met meerdere kinderen in verschillende groepen. In deze gevallen wordt er altijd internen met de MR overlegd er van de maximale groepsgrootte af kan worden geweken. Bij een dergelijke beslissing worden altijd alle belangen, zowel die van de betreffende groep zelf als die van de verhuizende leerling, zorgvuldig afgewogen

Ieder kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. Als ouder kunt u om een kennismakingsgesprek vragen. Daarbij wordt gekeken naar de leeftijd van uw kind en of er nog plek vrij is in het betreffende schooljaar. Op de website wordt aangeven in welke groepen er nog plek is. Nadat u na het informatiegesprek heeft aangegeven dat u uw kind wilt inschrijven, ontvangt u een uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider. Doel van dit gesprek om zoveel mogelijk van uw kind te weten te komen zodat we ons onderwijs direct zo goed mogelijk op uw kind kunnen afstemmen.

De school bepaalt vervolgens in welke klas uw kind wordt geplaatst. Voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat, mag het alvast 3 dagdelen komen wennen. De juf stuur hiervoor altijd een persoonlijk uitnodigingskaartje.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen ons IKC werken we vanuit de doorgaande (leer)lijn samen met de voorschoolse voorzieningen. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).

Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met Passend Onderwijs Almere en met zorgpartners.

Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

 • De leerplichtambtenaar
 • Wijkteam
 • De wijk- en jeugdagent
 • JGZ
 • Logopedist
 • Ergotherapeut
 • Orthopedagoog

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven