Step!

Jacob van Campenstraat 2 7606 TW Almelo

Schoolfoto van Step!

In het kort

Toelichting van de school

STEP! BASISONDERWIJS

Je kan het!

Onze kinderen groeien tegenwoordig op in een veelal multiculturele samenleving, waarin we veel van elkaar kunnen leren. Onze leerlingen zijn kleurrijk met al hun verhalen. Ons team heeft veel aandacht voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. Een team dat de wil heeft om deze jongens en meisjes het beste onderwijs te bieden. Het is belangrijk dat de school in alles een zo positief en optimistisch mogelijke uitstraling heeft.

Wij zeggen tegen onze kinderen: "Je kan het!"                     

En ja, dat uitroepteken staat er bewust. Dit zinnetje zegt wat de school doet, naast onderwijs geven; namelijk kinderen in hun kracht zetten. Kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen en dat ze echt wat kunnen. Je kan het! Dat zegt Step! in alle opzichten en eigenlijk ook tegen iedereen. Een hart onder de riem. Een boost voor je zelfvertrouwen. Samen met onze ouders halen wij het beste uit onze kinderen.

Voor alle leerlingen geldt dat we voor hen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod realiseren. Natuurlijk leren niet alle leerlingen even gemakkelijk. Daar houden we op Step! natuurlijk ook rekening mee, maar we houden vast aan de hoogst bereikbare doelen en geven niet snel op. Wanneer er echt belemmeringen zijn waardoor een leerling extra zorg en aandacht nodig heeft, dan krijgt hij of zij dat ook. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de zorg op Step! goed geregeld.

Step! heeft het voorrecht in hetzelfde gebouw ook een peuterspeelzaal te huisvesten. Dat er met deze PSZ uitstekende samenwerking bestaat waardoor de overgang naar groep 1 van de basisschool zonder merkbare 'drempel' verloopt, is vanzelfsprekend. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren in een veilige omgeving!
  • doelgericht onderwijsaanbod!
  • opbrengstgericht werken!
  • pro-actief en betrokken team!
  • extra ondersteuning en aanbod!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Step! is een multiculturele school met leerlingen met verschillende nationaliteiten voornamelijk uit de wijken Ossenkoppelerhoek en Nieuwstraatkwartier.  

Onze school heeft een schoolgewicht van 39,11 en behoort daarmee tot een van de weinige scholen met een hoge schoolweging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:? het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of ouders in de schuldsanering zitten.  

Onze leerling-populatie vraagt dus van de school grote aandacht en extra inspanningen voor taalvaardigheid (NT2), gedrag en vaardigheid in het leren omgaan met elkaar en het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren. Deze aandachtspunten zijn de afgelopen jaren  speerpunt geweest en blijven onze aandacht vragen. Gedurende de 8 jaren dat onze leerlingen aan onze school zijn toevertrouwd willen wij, waar dat nodig is en kan, zoveel mogelijke achterstanden inlopen, zodat leerlingen bij ons uitstromen op het niveau waar zij in het vervolgonderwijs het beste tot hun recht komen! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven