Basisschool De Weier

Vissedijk 35C 7602 CP Almelo

  • Elke ochtend worden alle leerlingen persoonlijk begroet bij de deur van de klas
  • Samenwerken is belangrijk op De Weier
  • Op De Weier zijn meerdere onderwijsassisenten werkzaam om kinderen, die dit nodig hebben, extra te ondersteunen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het beleid van De Weier is dat alle leerlingen de CITO-eindtoets maken.

De resultaten zijn van meer factoren, dan van alleen goed onderwijs, afhankelijk. De Weier staat principieel open voor alle kinderen. De school wil hen een geborgen plek geven en (leer)prestaties optimaliseren. Belangrijker dan de uitslagen op zich, is de zorg voor elke individuele leerling en een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Dit is mede afhankelijk van het vermogen van de individuele leerling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van het opleidingsniveau van de ouders wordt het leerlinggewicht bepaald. De Weier is op basis hiervan ingedeeld in scholengroep 29,63. Dit betekent dat De Weier aan hogere normen moet voldoen dan het landelijk gemiddelde. 

Vanaf groep 1 wordt de kennis van de leerlingen van de verschillende leerstofgebieden regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen en twee keer per jaar door middel van toetsen uit het CITO-LOVS. (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling, Leerling- en Onderwijs VolgSysteem). Voor de vakgebieden reken/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, begrijpend luisteren en studievaardigheden neemt De Weier CITO-toetsen af. De leerlingen in de groepen 7 nemen deel aan de CITO-entreetoets. De leerlingen van de groepen 8 maken in april de Centrale Eindtoets. 

Alle gegevens van de verschillende CITO-toetsen worden verwerkt en geanalyseerd. Er wordt op individueel, groeps- en schoolniveau een overzicht van de resultaten verzorgd. De uitslagen van de CITO-LOVS-toetsen geven tevens een vergelijking met het landelijk gemiddelde. In specifieke gevallen wordt een individueel plan van aanpak (ontwikkelingsperspectief en/of groeidocument) opgesteld. Ook worden de resultaten van de CITO-LOVS gebruikt om op schoolniveau de doorgaande leerlijnen te waarborgen en zodoende de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. 

Minstens twee keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider. Hierbij worden naast de toetsgegevens ook de taak/werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst op het VO (Voortgezet Onderwijs). Onze school kent een breed overleg om tot het advies te komen. Leerkrachten groepen 8, groepen 7, ib-er bovenbouw en directie nemen (toets)resultaten en (werk)houding, inzet en motivatie mee in de overweging. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies kan overwogen worden om het advies aan te passen. Dit gaat altijd in overleg met ouders. De verwachtingsgesprekken met het voorlopige advies vinden eind groep 7 plaats. Het definitieve schooladvies in groep 8 wordt voor 1 maart gegeven. De overdracht naar het voortgezet onderwijs is een warme overdracht. Ook in de periode nadat de leerling onze school verlaten heeft, is er nog contact met het VO v.w.b. de vorderingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De Weier is een school waar je enthousiasme en passie voelt. Het is een betrokken en open school, waar samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Duidelijkheid
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven