Basisschool De Weier

Vissedijk 35C 7602 CP Almelo

  • Elke ochtend worden alle leerlingen persoonlijk begroet bij de deur van de klas
  • Samenwerken is belangrijk op De Weier
  • Op De Weier zijn meerdere onderwijsassisenten werkzaam om kinderen, die dit nodig hebben, extra te ondersteunen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier

Het team

Toelichting van de school

Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we gekozen voor extra aanbod naast het reguliere programma om leerlingen uitdaging te bieden en ze te leren plannen. De leerlingen krijgen hiervoor Spaans aangeboden, op de maandag en/of de woensdag

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van de diensten van het Onderwijs Bureau Twente (OBT). 

Bij ziekte of plotselinge afwezigheid van leerkrachten wordt een invalleerkracht geregeld via het OBT. Doorgaans lukt dit goed. Wanneer er echter geen invalleerkrachten beschikbaar zijn dan wordt de groep de eerste dag opgevangen binnen de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om te stimuleren dat alle bij de school betrokken op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2020-2022 afgesloten. In het convenant staan de algemene gedragsregels ten aanzien van sponsoring aangegeven.

De Weier c.q. het bevoegd gezag toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan de kaders uit het convenant, alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag stichting OPOA onderschrijft het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2020-2022. Stichting OPOA heeft dit convenant vertaald in de beleidsnotitie Sponsoring. Hierin wordt aangegeven hoe wij op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan. Zie hiervoor bijlage Sponsoringbeleid OPOA.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door Passend Onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning op onze school blijven. Mocht blijken dat de ingezette interventies en alle extra hulp die wij op school kunnen bieden toch ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar een passend aanbod op een andere school. Per individuele aanmelding wordt aan de voorkant al bekeken of wij als school kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van een specifieke leerling. Dit wordt bij elke nieuwe aanmelding opnieuw bekeken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de individuele leerling kunnen een grens voor de school zijn.

De Weier heeft o.a. ervaring met leerlingen met de volgende specifieke onderwijs- en zorgbehoefte(n):

-visuele beperking

-dyslexie

-auditieve beperking

-taalontwikkelingsstoornis

-lichte verstandelijke beperking

-meer- en hoogbegaafdheid

Een leerling op De Weier moet in staat zijn te functioneren in een groep van 25-30 leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Weier nemen we de laatste jaren een verandering in de leerlingpopulatie waar. Op dit moment heeft 25% van de leerlingen uit de groepen 1 een VVE-indicatie. Deze leerlingen vragen een ander onderwijsaanbod. Om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zijn wij begonnen met bijscholing van de leerkrachten. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven in de buurt. De gemeente Almelo heeft HBO-plussers aangesteld om de overgang van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool soepel te laten verlopen. We hebben regelmatig overleg met deze HBO-plusser van onze wijk over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande leerlijnen, educatief handelen en de zorg en begeleiding). Van alle VVE-leerlingen vindt er een warme overdracht plaats.   

We zijn bezig met het ontwikkelen van een vierjarenplan met alle partners binnen het Integraal Kind Centrum Noorderkwartier. Hierdoor willen we de overgang van vroegschool naar de basisschool soepel laten verlopen. Deze leerlingen worden gedurende de hele basisschoolperiode gevolgd. Ouders worden geacht deel te nemen aan het programma VVE-thuis. Hierin leren ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling.

Terug naar boven