Basisschool De Weier

Vissedijk 35C 7602 CP Almelo

  • Elke ochtend worden alle leerlingen persoonlijk begroet bij de deur van de klas
  • Samenwerken is belangrijk op De Weier
  • Op De Weier zijn meerdere onderwijsassisenten werkzaam om kinderen, die dit nodig hebben, extra te ondersteunen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier
  • Schoolfoto van Basisschool De Weier

In het kort

Toelichting van de school

Vrij centraal in Almelo, naast nieuwbouwwijk Indië,  ligt openbare basisschool De Weier.  Eén van de 10 scholen, horende bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA). De school hoort bij het Integraal Kindcentrum Almelo Noord. Het is een school met zo’n 470 leerlingen, verdeeld over twee locaties en achttien groepen. Van elke groep zijn er één of meerdere parallelgroepen. Op De Weier zijn geen combinatiegroepen. Op onze school werken we met een continurooster, het zogeheten 'Vijf-gelijke-dagen-model'. De naam van de school is afgeleid van Weiboer, een boerderij die in het gebied heeft gestaan waar de school nu staat. Er komen kinderen uit verschillende wijken van Almelo naar De Weier, waardoor de diversiteit groot is.De Weier mag zich met ingang van januari 2018 officieel 'Vreedzame School' noemen. Dit houdt in dat wij  er zorg voor  dragen dat de kinderen op onze school opgevoed worden tot respectvolle, tolerante burgers met het vermogen op een vreedzame manier met zichzelf, de ander en hun omgeving om te gaan. Belangrijk onderdeel van ons Vreedzame Schoolprogramma is o.a. het stevige anti-pestbeleid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Veilig
  • Kwaliteit en resultaat
  • Betrokken
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Weier is in principe een school met homogene jaargroepen. Doorgaans hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. In het schooljaar 2022-2023 heeft de school in totaal 16 groepen.

De gemiddelde groepsgrootte op De Weier ligt tussen de 20 en 30 leerlingen per jaargroep. De Weier kent voor elk leerjaar meerdere parallelgroepen. (Bijvoorbeeld groep  8a 8b) We streven ernaar om in de onderbouw te werken met kleinere klassen. Lukt dit niet qua leerlingaantal dan proberen wij extra ondersteuning op deze groepen te zetten, zoals een onderwijsassistent. Het schoolteam en de directie formeren ieder schooljaar samen de groepen. Eén en ander is afhankelijk van de formatie (het aantal beschikbare leerkrachten), het aantal leerlingen en de beschikbare ruimte binnen de school. Het streven is om homogene, evenwichtige groepen samen te stellen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om goede begeleiding en instructie te verzorgen voor alle leerlingen in de groep. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, verdeling jongens/meisjes, leervorderingen, gedrag, samenspel/samenwerken en zelfstandigheid.

Het streven is om bestaande groepen zo veel mogelijk te handhaven. Op een aantal momenten in de schoolcarrière van de kinderen kan de groepssamenstelling gewijzigd worden. Dit zal zeker gebeuren bij de overgang van groep 1 naar groep 2. Aan het eind van groep 3 en groep 5 wordt bekeken of er aanleiding bestaat om de groepen nogmaals anders in te delen. 

Voor De Weier geldt een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Daarbij kijken wij o.a. naar de zorgzwaarte in een groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 hebben een apart plein. De groepen 4 en 5 zijn gehuisvest op de locatie aan de Haghoeksweg.

Op beide locaties kunt u voor de voor- en naschoolse opvang terecht bij diverse kinderdagverblijven.

Op de locatie Haghoek wordt er van 8.00u. tot 8.30u. voorschoolse opvang aangeboden en van 14.00u. tot 14.30u. naschoolse opvang.

De opvang wordt aangeboden door de school, zodat ouders de tijd hebben om de kinderen van beide locaties te kunnen halen en brengen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven