De Tandem

Havezathe 97 7608 CL Almelo

Schoolfoto van De Tandem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool De Tandem uit Almelo. Deze pagina geeft u slechts een impressie van de dagelijkse praktijk. Op onze eigen website www.tandemopoa.nl vindt u foto’s, verslagen en actuele informatie over onze school. Wilt u nader kennismaken met obs De Tandem, dan kunt u te allen tijde contact opnemen voor het maken van een afspraak en voor een persoonlijk gesprek bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor je totale ontwikkeling
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 zijn tussen 11.45 en 12.30 uur overblijfouders aanwezig.

In ons gebouw hebben we Buitenschoolse opvang BSO De Schelfhorst gevestigd. Zij sluiten aan bij het thema gezondheid en bewegen en hebben sportbegeleiders in dienst

Van 's morgens 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12.30-18.00 uur verzorgen zij kinderopvang op onze locatie, voor 3 scholen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Stichting OPOA heeft voor haar scholen voor verschillende aandachtsgebieden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in beleidsnotities. Bij sociale veiligheid gaat het om tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van pro-sociaal gedrag zoals positieve interactie, omgang en communicatie tussen alle bij de organisatie betrokken personen. Naast sociale veiligheid dragen ook fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden bij aan een pedagogisch veilig schoolklimaat. Het werken aan sociale veiligheid is een continu en cyclisch proces. iedere OPOA school beschikt over een coördinator sociale veiligheid als aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen op de scholen wordt jaarlijks gemonitord.
Op de school is er geen vertrouwenspersoon aanwezig, wel werken wij met een tweetal contactpersonen. Zij verwijzen indien nodig door naar de juiste instantie of de vertrouwenspersoon.Op de Tandem zijn dit Albertine Meijerink en Iris Gremmen.

Op de Tandem is Turgay Voppen de sociale veiligheidscoördinator.

Terug naar boven