OBS de Bonkelaar

De Rotsduif 26 7609 VK Almelo

Schoolfoto van OBS de Bonkelaar

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonschool de Bonkelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


De Bonkelaar heeft twee vestigingen. Een locatie bevindt zich aan De Rotsduif in de wijk Windmolenbroek. De tweede locatie bevindt zich in de wijk Ossenkoppelerhoek. Op beide locaties zijn leerlingen gehuisvest. Zij komen onder andere vanuit de Windmolenbroek, Ossenkoppelerhoek, het Groenenveld, Beeklust en het Nijrees.

Omdat onze school een Daltonschool is, heeft zij niet alleen een wijkfunctie, maar ook een stedelijke. Er is sprake van een heterogene schoolpopulatie met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Door het tot nu toe gehanteerde plaatsingsbeleid wil de school de geboden mogelijkheden voor sociale integratie en actief burgerschap optimaal benutten.  

Omdat  we beter willen inspelen op de toekomstige instroom, willen we hier als volgt op anticiperen: ·        

 • Onze onderwijsassistenten worden onder leiding van de groepsleerkracht ingezet om een geïntensiveerd taalaanbod aan te bieden aan die kinderen die de taal nog niet voldoende machtig zijn. ·        
 • We onderhouden de banden met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar mogelijk. Zo wordt er zorggedragen voor een goede overdracht en kan de doorgaande ontwikkeling gestimuleerd worden. ·        
 • Het programma ‘VVE thuis peuters en kleuters’ wordt op school aangeboden via Avedan. Dit is een programma voor ouders van kinderen van 2 tot 7 jaar die helpt om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Avedan sluit aan bij de thema’s op school.   ·        
 • In samenwerking met gemeente Almelo en Bibliotheek Almelo stimuleren wij kinderen om meer te lezen (en zo hun taalontwikkeling krachtig te ondersteunen) door mee te doen met ‘Bieb op school’. Om de week kunnen de kinderen hun boek ruilen in de schoolbieb, waar de bibliotheek Almelo de boeken voor beschikbaar stelt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren voor het leven
 • Reflectie
 • Zelfstandigheid en Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Effectiviteit en doelmatigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen

De gemeente Almelo telt ruim 72.000 inwoners. Demografische invloeden leiden ertoe dat in Almelo het aantal 0-12 jarigen afneemt. Volgens prognoses van de gemeente Almelo daalt het aantal leerlingen tot 2030 met ruim 15%. De gemeente Almelo kent een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand. De bevolking van de stad Almelo kenmerkt zich door een zwakke sociale structuur met een gemiddeld laag opleidingsniveau en een relatief gering aantal hoogopgeleide inwoners. Kenmerken van de bevolking van de gemeente Almelo zijn:

 • Het percentage hoogopgeleiden (HAVO en hoger) is krap 30%, in de G4 is dat ca 47 % en in de G37 44%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 40% (Bron: OAB-scan CBS 2017). ·        
 • Het percentage inwoners met een andere etnische achtergrond is hoog en er is sprake van etnische en/of sociaaleconomische segregatie.       
 • 23,5% van de bevolking heeft een ander land van herkomst dan Nederland, waarvan 10% afkomstig is uit Turkije. ·        

1,5% van de ouders zit in de schuldsanering, ter vergelijk het landelijk gemiddelde is 1%. Ca. 10% van de huishoudens heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum.     

Context van de school

De Bonkelaar heeft twee vestigingen;  één locatie aan De Rotsduif in de wijk Windmolenbroek  en een  locatie in de wijk Ossenkoppelerhoek. Onze leerlingen komen vanuit verschillende wijken, te weten; de Windmolenbroek, Ossenkoppelerhoek, het Groenenveld, Beeklust en het Nijrees.

  Omdat onze school een Daltonschool is, heeft zij niet alleen een wijk-, maar ook een stedelijke funtie. Er is sprake van een heterogene schoolpopulatie met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Door het tot nu toe gehanteerde plaatsingsbeleid wil de school de geboden mogelijkheden voor sociale integratie en actief burgerschap optimaal benutten.  

  Omdat  we beter willen inspelen op de toekomstige instroom, willen we hier als volgt op anticiperen: ·        

  • Onze onderwijsassistenten worden onder leiding van de groepsleerkracht ingezet om een geïntensiveerd taalaanbod aan te bieden aan die kinderen die de taal nog niet voldoende machtig zijn. ·        
  • We onderhouden de banden met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar mogelijk. Zo wordt er zorggedragen voor een goede overdracht en kan de doorgaande ontwikkeling gestimuleerd worden. ·        
  • Het programma ‘VVE thuis peuters en kleuters’ wordt op school aangeboden via Avedan. Dit is een programma voor ouders van kinderen van 2 tot 7 jaar die helpt om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Avedan sluit aan bij de thema’s op school.   ·        
  • In samenwerking met gemeente Almelo en Bibliotheek Almelo stimuleren wij kinderen om meer te lezen (en zo hun taalontwikkeling krachtig te ondersteunen) door mee te doen met ‘Bieb op school’. Om de week kunnen de kinderen hun boek ruilen in de schoolbieb, waar de bibliotheek Almelo de boeken voor beschikbaar stelt.                                                                                                                                                                                                                                            
  Weergave aantal leerlingen

  Leerlingen
  442
  Landelijk gemiddelde
  222

  Bron

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

  Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Bron

  Schooltijden en opvang

  Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

  Veelgestelde vragen

  Weergave Schooltijden en opvang

  Handige informatie

  Waar wonen de leerlingen van deze school?

  Bron

  Sociale veiligheid op deze school

  Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

  Terug naar boven