Openbare Basisschool de Kubus

Hoornbladstraat 35 7601 SZ Almelo

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs de Kubus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (Zelf)vertrouwen
  • Autonoom
  • Zelfbewust
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Almelo is er een daling van het aantal kinderen dat naar school gaat. Dat is ook zichtbaar op de Kubus.
Het komende jaar verwachten we een lichte daling in het aantal leerlingen. Daarna verwachten we een stabiel leerlingenaantal.

         

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering
Natuurlijk zal de school (en het schoolbestuur) er alles aan doen om tot een goede en veilige schoolsituatie voor alle leerlingen te zorgen. Op het moment dat het gedrag van leerlingen zodanig dat de normale gang van zaken niet kan worden gewaarborgd. Dat kan betekenen veiligheid van andere leerlingen of het onderwijs dat niet goed gegeven kan worden. Het is de taak van de school om met de betrokken ouders in contact te gaan en onderling tot een passende oplossing te komen.  De meeste leerlingen krijgen nooit met schorsing of verwijdering te maken.
Maar soms ziet het schoolbestuur geen andere uitweg dan een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen. Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. In het protocol 'Schorsing en verwijdering van leerlingen' worden de te hanteren wettelijke regels en procedures beschreven. Het protocol is in te zien bij de directie en te vinden op de OPOA site (www.opoa.nl)

Terug naar boven