De Stapvoorde

De Kolibrie 24 7609 GP Almelo

 Zicht op de hoofdingang van de school

In het kort

Toelichting van de school

Wordt uw peuter een kleuter; we zetten graag een stoeltje bij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • iedereen hoort erbij
  • verdraagzaamheid (tolerantie)
  • gelijkwaardigheid
  • open communicatie
  • optimale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Almelo heeft, net als veel andere plaatsen in Overijssel, te maken met een dalend geboortecijfer.

Alle scholen in de wijk 't Windmolenbroek hebben ten gevolge daarvan een terugloop in leerlingenaantal.

Desondanks kent basisschool De Stapvoorde de laatste jaren een sterke groei in de kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang

Schoolbesturen zijn, volgens artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Ons schoolbestuur heeft daartoe een convenant getekend met een aantal kinderopvangorganisaties. Deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de opvang van kinderen. De Wet Kinderopvang waarborgt de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop.      

Ouders kiezen

Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u:

-  zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie;

- zelf een contract afsluiten met deze opvangaanbieder.  

U als ouder bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten van de opvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de belastingdienst. De opvangorganisatie kan u daarover informeren.  

Ons schoolbestuur heeft convenanten getekend met de volgende organisaties: 

Kinderopvang Humankind                                       

Twentepoort Oost 18C                                     

7609 RG Almelo                                 

Tel: 0546-545070                                          

Email: regiowesttwente@humankind.nl                

Internet: https://www.humankind.nl/  

Partou/Catalpa:

kinderopvang BV

Carroussel/Smallsteps Leemhorst 11

7609 LA Almelo

Tel: 0546-825311

Internet: https://www.smallsteps.nl/kinderopvang/almelo-carrousel#gref

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquêtetool van Vensters. Obs De Stapvoorde neemt de enquête leerlingentevredenheid 1 x per jaar af in de groepen 6, 7 en 8. In deze enquête wordt ook de veiligheidsbeleving gemeten.

Coordinatoren sociale veiligheid, contactpersonen, coordinatoren Rots en Water en de vertrouwenspersoon op onze school

De coordinatoren sociale veiligheid zijn: Tekla Verhoeven- t.verhoeven@stapvoordeopoa.nl en Diete Wekdamkdam@stapvoordeopoa.nl. Samen met de schoolleiding en de trainers het anti-pestbeleid/sociale weerbaarheid (of indien van toepassing Rots&Water) voor onze school. De coördinatoren sociale veiligheid zijn aanspreekbaar op maandagmiddag en woensdagmiddag tussen 15.00 en 15.30 uur (per school specifiek in te vullen) of per mail: t.verhoeven@stapvoordeopoa.nl en d.wekdam@stapvoordeopoa.n

De contactpersonen onze school zijn dat Susan Timmerman-s.timmerman@stapvoordeopoa.nl  en Agnes Braak-a.braak@stapvoordeopoa.nl. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden en voor ouders die vragen hebben over pesten. 

Coordinatoren Rots en Water: Marlon Borgerink-m.borgerink@stapvoordeopoa.nl en Serhat Tintin-s.tintin @stapvoordeopoa.nl. Zij coordineren de lessen voor Rots en Water.

De vertrouwenspersoon voor onze school is mevr. Anne Overbeek. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via:anne@burooverbeek.nl of per telefoon: 06-30 64 25 68. 

Schorsing en verwijdering

Natuurlijk zal de school (en het schoolbestuur) de noodzakelijke inspanningen plegen om tot een goede en continue schoolsituatie voor alle betrokken leerlingen te komen. Daar waar het gedrag van leerlingen zodanig is dat de normale gang van zaken niet kan worden gewaarborgd, is het de taak van de school om met de betrokken ouders in contact te treden en onderling tot een passende oplossing te komen.  De meeste leerlingen krijgen nooit met schorsing of verwijdering te maken. Maar soms ziet het schoolbestuur geen andere uitweg dan een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen. Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. In het protocol 'Schorsing en verwijdering van leerlingen' worden de te hanteren wettelijke regels en procedures beschreven. Het protocol is in te zien bij de directie en te vinden op de OPOA site (www.opoa.nl)

Schoolverzekering Algemeen: 

Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is elke ouder aansprakelijk voor de ‘onrechtmatige daden’ van zijn kinderen (onder de 14 jaar). Voor vervelende gebeurtenissen op school kan een leerkracht alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van onrechtmatig handelen door deze leerkracht. In alle andere gevallen bent u als ouder dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk! Daarom is het zeer verstandig om als ouder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WAP) af te sluiten.    School/schoolactiviteiten:  De school heeft een doorlopende bagage- en ongevallenverzekering die dekking geeft bij:  - schoolactiviteiten tijdens schooltijden;  - bij extra schoolactiviteiten die door de school worden georganiseerd maar buiten  schooltijden plaatsvinden (o.a. schoolreisje en schoolkamp).  Om een ongevallenverzekering met 24-uursdekking af te sluiten, dient u zelf actie te ondernemen bij een verzekeraar.    Hulp ouders bij schoolactiviteiten:  Regelmatig doen wij een beroep op uw hulp. Daarom is het goed het volgende te weten.  Elke ouder die op school helpt is daarbij WA verzekerd door het schoolbestuur. Deze verzekering is NIET van toepassing op motorvoertuigen. Als u dus voor school rijdt, gebeurt dat op uw eigen risico en gaan wij ervan uit dat u een inzittendenverzekering heeft. De inzittenden en de schade aan uw auto vallen onder verantwoordelijkheid van u als eigenaar van het motorvoertuig.    

Schoolverzekering Algemeen:  Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is elke ouder aansprakelijk voor de ‘onrechtmatige daden’ van zijn kinderen (onder de 14 jaar). Voor vervelende gebeurtenissen op school kan een leerkracht alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van onrechtmatig handelen door deze leerkracht. In alle andere gevallen bent u als ouder dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk! Daarom is het zeer verstandig om als ouder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WAP) af te sluiten.   

School/schoolactiviteiten:  De school heeft een doorlopende bagage- en ongevallenverzekering die dekking geeft bij:  - schoolactiviteiten tijdens schooltijden;  - bij extra schoolactiviteiten die door de school worden georganiseerd maar buiten  schooltijden plaatsvinden (o.a. schoolreisje en schoolkamp).  Om een ongevallenverzekering met 24-uursdekking af te sluiten, dient u zelf actie te ondernemen bij een verzekeraar.   

Hulp ouders bij schoolactiviteiten:  Regelmatig doen wij een beroep op uw hulp. Daarom is het goed het volgende te weten.  Elke ouder die op school helpt is daarbij WA verzekerd door het schoolbestuur. Deze verzekering is NIET van toepassing op motorvoertuigen. Als u dus voor school rijdt, gebeurt dat op uw eigen risico en gaan wij ervan uit dat u een inzittendenverzekering heeft. De inzittenden en de schade aan uw auto vallen onder verantwoordelijkheid van u als eigenaar van het motorvoertuig.    

Activiteiten buiten schooltijd/buitenschoolse opvang:   - Als de school een activiteit organiseert buiten schooltijden dan is de school aansprakelijk/dan geldt de verzekering van de school (bijvoorbeeld schoolreisje en schoolkamp);   - Als een andere organisatie dan de school een activiteit organiseert en deze activiteit vindt   buiten schooltijden plaats, dan ligt de aansprakelijkheid bij deze organisatie.     

Privacybeleid  

Op onze school is het Privacyreglement OPOA van toepassing, dat te vinden is op de schoolwebsite www.OPOA.nlen op www.opoa.nl. Hierin is beschreven hoe op de scholen van stichting OPOA wordt omgegaan met leerling-gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  

Gescheiden ouders / Ouderlijk gezag

In het Privacyreglement OPOA staat beschreven hoe de OPOA scholen omgaan met informatieverstrekking aan gescheiden ouders/ouders met ouderlijk gezag/ouders zonder ouderlijk gezag.  

Op het OPOA inschrijfformulier wordt ouders gevraagd om de juridische status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening aan te geven alsmede de mogelijkheid geboden om namen en adressen van beide ouders te noteren.

Terug naar boven