De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw.
  • Onderwijs in de onderbouw.
  • Iedereen doet mee!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar is de papieren eindtoets afgenomen. Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen. Inclusief onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school verantwoordt zich aan de ouders en aan het bestuur. We meten de opbrengsten twee keer per jaar d.m.v. CITO toetsen (M en E afname) en de methode gebonden toetsen.

We toetsen onze schoolresultaten aan scholen met eenzelfde populatie (scholengroep). Elke toets is een aanleiding om bij te sturen op ons onderwijsaanbod. Zowel op groeps- als kindniveau. We gebruiken de toetsen om ons gegeven onderwijs te evalueren en om nieuwe doelen en aanpakken op te stellen voor een nieuwe periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst op het VO. Onze school kent een breed overleg in de groepen 7 en 8 om tot het advies te komen. Eind groep 7 wordt gestart met een ambitiegesprek. Hieraan nemen ouders, leerling en leerkracht deel. Begin groep 8 vindt met alle betrokkenen een voortgangsgesprek plaats.

In een adviesvergadering, met leerkrachten groepen 8, groepen 7, ib-er bovenbouw en directie, komen we tot een voorlopig advies. Hierin nemen we (toets)resultaten en (werk)houding mee in de overweging. Dit overleg vindt plaats in januari/februari. Hierna zullen de adviesgesprekken tussen ouders, leerling en leerkracht plaatsvinden. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies kan overwogen worden om het advies aan te passen. Dit in overleg met ouders en leerling. Hierna wordt het definitieve advies opgesteld en zal de leerling aangemeld worden op een school voor voortgezet onderwijs. 

Indien het advies lager uitvalt dan dat ouders en leerling verwachten/wensen en uiteindelijke plaatsing in een bepaalde dakpan ongewenst is, hanteren wij de volgende richtlijnen:
- We blijven in gesprek met ouders en leerling; 
- Er wordt contact gezocht met het voortgezet onderwijs waar de leerling geplaatst wil worden;
- We wachten de score van de eindtoets af;
- Een onafhankelijke toets behoort tot de mogelijkheden, dienend als second opinion. 

Hierna zal er ook een definitief advies worden gevormd waarbij de ouders en het VO, in overleg, tot een plaatsing overgaan.

De overdracht naar het VO is een warme overdracht. Ook in de periode nadat de leerling onze school verlaten heeft is er nog contact met het VO v.w.b. de vorderingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school heeft als schoolvisie op veiligheid: Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij dat kinderen zich vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Met 'prestaties' wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er ook van overtuigd dat 'prestaties' voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel: Leren en Floreren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geborgenheid
  • Democratisch handelen
  • Respectvol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven