De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Hier staan wij voor!
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw
  • Onderwijs in de onderbouw

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Dit jaar is de papieren eindtoets afgenomen. Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen. Inclusief onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De school verantwoordt zich aan de ouders en aan het bestuur. We meten de opbrengsten twee keer per jaar d.m.v. Cito toetsen ( M en E afname) en de methode gebonden toetsen

We toetsen onze schoolresultaten aan scholen met eenzelfde populatie (scholengroep). Elke toets is een aanleiding om bij te sturen op ons onderwijsaanbod. Zowel op groeps- als kindniveau. We gebruiken de toetsen om ons gegeven onderwijs te evalueren en om nieuwe doelen en aanpakken op te stellen voor een nieuwe periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Op advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst op het VO. Onze school kent een breed overleg om tot het advies te komen. Leerkrachten groepen 8, groepen 7, ib-er bovenbouw en directie nemen (toets)resultaten en (werk)houding mee in de overweging. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies kan overwogen worden om het advies aan te passen. Dit in overleg met ouders.

De overdracht naar het voortgezet onderwijs is een warme overdracht. Ook in de periode nadat de leerling onze school verlaten heeft is er nog contact met het VO v.w.b. de vorderingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven