De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Hier staan wij voor!
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw
  • Onderwijs in de onderbouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar is de papieren eindtoets afgenomen. Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen. Inclusief onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school verantwoordt zich aan de ouders en aan het bestuur. We meten de opbrengsten twee keer per jaar d.m.v. Cito toetsen ( M en E afname) en de methode gebonden toetsen

We toetsen onze schoolresultaten aan scholen met eenzelfde populatie (scholengroep). Elke toets is een aanleiding om bij te sturen op ons onderwijsaanbod. Zowel op groeps- als kindniveau. We gebruiken de toetsen om ons gegeven onderwijs te evalueren en om nieuwe doelen en aanpakken op te stellen voor een nieuwe periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst op het VO. Onze school kent een breed overleg in de groepen 7 en 8 om tot het advies te komen. 
Eind groep 7 wordt gestart met een ambitiegesprek. Hieraan nemen ouders, leerling en leerkracht deel. Begin groep 8 vindt met alle betrokkenen een voortgangsgesprek plaats.

In een adviesvergadering, met leerkrachten groepen 8, groepen 7, ib-er bovenbouw en directie, komen we tot een voorlopig advies. Hierin nemen we (toets)resultaten en (werk)houding mee in de overweging. Dit overleg vindt plaats in januari/februari.
Hierna zullen de adviesgesprekken tussen ouders, leerling en leerkracht plaatsvinden. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies kan overwogen worden om het advies aan te passen. Dit in overleg met ouders en leerling. Hierna wordt het definitieve advies opgesteld en zal de leerling aangemeld worden op een school voor voortgezet onderwijs. 

Indien het advies lager uitvalt dan dat ouders en leerling verwachten/wensen en uiteindelijke plaatsing in een bepaalde dakpan ongewenst is, hanteren wij de volgende richtlijnen:
- We blijven in gesprek met ouders en leerling.
- Er wordt contact gezocht met het voortgezet onderwijs waar de leerling geplaatst wil worden.
- We wachten de score van de eindtoets af.
- Een onafhankelijke toets behoort tot de mogelijkheden, dienend als second opinion. 

Hierna zal er ook een definitief advies worden gevormd waarbij de ouders en het voortgezet onderwijs, in overleg, tot een plaatsing overgaan.

De overdracht naar het voortgezet onderwijs is een warme overdracht. Ook in de periode nadat de leerling onze school verlaten heeft is er nog contact met het VO v.w.b. de vorderingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven