De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Hier staan wij voor!
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw
  • Onderwijs in de onderbouw

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om de vervangingen van leerkrachten op alle OPOA-scholen goed te regelen is het vervangingsbeleid opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van OPOA vermeld. Het vervangingsbeleid is te vinden op www.opoa.nl.

Bij afwezigheid van leerkrachten bij ziekte, verlof of scholing wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een vervangende leerkracht. Dit kan een collega- leerkracht zijn of een invaller afkomstig van het mobiliteitscentrum OBT. Indien er geen vervangende leerkracht wordt gevonden, zal de school alle mogelijke inspanningen doen om de groep op te vangen. Alleen in het uiterste geval kan het voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. U ontvangt tijdig bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze schoolorganisatie kent de school:

- de directie
- de interne begeleiders
- de bouwcoördinatoren (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8)
- de leerkrachten
- de onderwijsassistenten 

Tevens heeft De Windhoek de volgende specialisten in huis:

- een rekencoördinator
- een leesspecialist
- een taalcoördinator
- een gedragsspecialist
- een I-coach
- een ict-coördinator
- een kleuterspecialist
- een specialist hoog- en meerbegaafd
- een coördinator sociale veiligheid (pest coördinator)
- een schoolopleider

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sociaal emotionele ontwikkeling heeft gedurende de hele dag de aandacht op De Windhoek.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 werken volgens de methode in een doorgaande lijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het in het schoolplan geformuleerde beleid is gebaseerd op het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van OPOA.

Ter ondersteuning van het beleidsuitvoerend niveau worden afspraken, vastgesteld beleid en dergelijke opgenomen in de Beleidsmap OPOA. Deze Beleidsmap wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld of op onderdelen herzien.

Interne en externe ontwikkelingen worden waar mogelijk direct vertaald in beleidsafspraken en als zodanig opgenomen in de Beleidsmap. De kern van het strategisch beleid van OPOA wordt gevormd door de Scholenvisie 2015-2025. Deze Scholenvisie anticipeert op de krimp van leerlingenaantallen die zich heeft ingezet in de stad Almelo. De Scholenvisie geeft de beleidslijnen weer met betrekking tot samenwerking tussen de drie schoolbesturen (Quo Vadis, PCOen OPOA).

Inhoudelijk wordt in deze Scholenvisie gestuurd op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra per wijk/gebied samen met partners als peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en sociale wijkteams. Voor De Windhoek betekent dit dat de school het initiatief heeft genomen om de basis te leggen voor het ontwikkelen van het IKC in haar schoolomgeving. Deze basis wordt gevormd door een samenwerkingsverband met de partners die het voorschoolse aanbod verzorgen in de directe omgeving van de school. Het IKC heeft als speerpunt het realiseren van een goede overdracht van de kinderen vanvoor-naar-vroegschool. De komende schoolplanperiode zal met name geïnvesteerdworden in de onderwijskundige afstemming en het realiseren van eendoorgaande lijn.

Een eerste stap is hierin gezet door gezamenlijk (voorschool en onderbouw) hetscholingsaanbod Vroegtijdige signalering te volgen, waardoor de warme overdracht van kinderen concreet gestalte kan krijgen in de praktijk. Omdat de school ook een stedelijke aantrekkingskracht kent, is het samenwerken met voorschoolse voorzieningen een complex geheel en zal DeWindhoek blijven investeren om de doorlopende lijn zo aansluitend mogelijk temaken. In het kader van het lokale VVE-beleid biedt De Windhoek een specifieke oudergroep een VVE- thuisprogramma. De kern vanhet schoolplan rust op de te onderscheiden opbrengsten van de kwaliteitsmatrix,het kwaliteitszorginstrument dat door alle scholen van OPOA wordt gehanteerd (zie bijlage). Ook landelijke en lokale ontwikkelingen hebben hun invloed op het te voeren beleid: Structurele implementatie van Passend Onderwijs (beschreven in het SOP). De referentieniveaus (F- en S- niveaus), ingebed in de methodes, worden in het onderwijsaanbod gehanteerd. In de afwegingen waar de school voor staat, zijn leidend: de focus op taal en rekenen, opbrengstgericht werken, cultuureducatie, wetenschap en techniek en talentontwikkeling én het hebben van hoge ambities. De aandacht van de school zal zich de komende vier jaar continu richten op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Wat doet de school ‘extra’? Op het gebied van dyslexie hulpmiddelen?

Op de Windhoek is een leerkracht werkzaam met als specialisatie dyslexie. Een dag per week is onze dyslexie specialist vrijgeroosterd van lesgevende taken.

- De Windhoek handelt conform het protocol leesproblemen en dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands.

- De leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken het computerprogramma Text Aid.

- Er is een mogelijkheid voor dyslexiebehandeling op school i.s.m. instituut Nijenkamp.

- Er is een intensieve samenwerking met ouders en kind middels evaluatiegesprekken, monitoren ontwikkeling.

- Er is een Dyslexie praatgroepje. 

Wat doet de school m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid?

De +plusgroep op De Windhoek.
De laatste schooljaren hebben we als school geïnvesteerd in nieuwe methoden met een breed aanbod. Onze methoden hebben een plus-aanbod, verrijkend, aanvullend en passend bij de methoden. We blijven deze methoden ook actualiseren. Dat betekent dat voor de meeste leerlingen in de klas een passend aanbod gegeven kan worden. Er is een groepje leerlingen die naast dit plus-aanbod behoefte heeft aan een extra (verdiepend) aanbod.

Daarvoor bestaat de +plusgroep. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de groepsleerkracht ingebracht bij de intern begeleider. Samen wordt er dan bekeken of de leerling in aanmerking komt voor de +plusgroep en zal dit worden besproken met ouder(s)/verzorger(s).       

Groep 1 t/m 3: Bij deze leerlingen spreken we over een ontwikkelingsvoorsprong. De ontwikkeling van het jonge kind kan met grote sprongen vooruit gaan en langzaam gaan. Ook deze leerlingen worden nader bekeken op analytisch denken, toets scores 1+, observaties door leerkrachten (en eventueel de HB specialist). Het eventuele extra aanbod voor deze leerlingen vindt vooral plaats in de groep.  

Groep 5 t/m 8: De leerlingen die naast het plus-aanbod in de klas in aanmerking komen voor de +plusgroep krijgen dit schooljaar op de woensdagen een extra aanbod buiten de klas. De leerlingen werken in 4 blokken van 6 lessen aan een bepaald thema. Dit kan zijn; wiskunde / taal / natuur en techniek / beeldende vorming etc. Vanaf blok 3 (januari) zullen ook leerlingen van groep 4 naar de +plusgroep komen.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om de overstap van de peuterspeelzaal naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen, onderhouden wij contact met de peuterspeelzalen in Almelo. Wanneer een leerling met een VVE indicatie aangemeld is op de Windhoek, wordt een aantal weken voordat hij/zij 4 jaar wordt een warme overdracht georganiseerd. Ouders worden hiervoor uitgenodigd door de peuterspeelzaal en kunnen desgewenst aansluiten. De peuterspeelzaalleidster komt bij ons op school om een persoonlijke overdracht van gegevens omtrent de ontwikkeling en bijzonderheden van het kind over te dragen aan de intern begeleider van de onderbouw. Tijdens dit gesprek wordt de leerling besproken en eventuele onderwijsbehoeften in kaart gebracht. 

Wanneer er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften, komt de intern begeleider van de onderbouw op de peuterspeelzaal om de leerling te observeren. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Het doel van deze observatie is om de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling nog beter in kaart te krijgen zodat de Windhoek vanaf de start samen met ouders zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij dat wat deze leerling van ons nodig heeft. Wanneer er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften waar wij als basisschool niet tegemoet aan kunnen komen, dan wordt in het belang van de leerling gezocht naar een andere onderwijsplek. Dit zal vanuit de peuterspeelzaal geïnitieerd worden. 

Terug naar boven