De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw.
  • Onderwijs in de onderbouw.
  • Iedereen doet mee!

In het kort

Toelichting van de school

Een basisschool kiest u met zorg. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe De Windhoek het onderwijs organiseert en welke keuzes de school daarin heeft gemaakt. Er staat beschreven wat De Windhoek belangrijk vindt en waarin de school zich wil onderscheiden van andere basisscholen. In deze schoolgids geeft de school aan vanuit welke missie en visie de school werkt en wat u van de school mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop de school u informeert. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Windhoek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Samenwerkingsgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Windhoek hanteert meerdere pauzetijden. Dit om een evenredige en juiste verdeling te kunnen hanteren voor het buiten spelen. Zo hebben de groepen 1 en 2 hun eigen speelplein en eigen pauzetijden. De groepen 3, 4 en 5 hebben apart pauze van de groepen 6, 7 en 8.

Met betrekking tot voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij diverse kinderdagverblijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven