Protestants Christelijke Basisschool De Mare

De Rotsduif 22 7609 VK Almelo

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Mare

In het kort

Toelichting van de school

De Mare voor Samen-zijn, samen leren!

De leerlingen, medewerkers, ouders en schoolomgeving: samen vormen wij de school. Leren doen wij samen. Wij leren van én met elkaar. Daarom is onze school uniek!

De Mare is een Protestants-Christelijke basisschool. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat kinderen zich vertrouwd voelen en respectvol met elkaar omgaan. 

Het onderwijs wordt leerdoelgericht vormgegeven. Daarbij sluiten wij aan bij de vaardigheden en mogelijkheden van ieder kind.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Mare hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem.  Dat betekent dat het kind één schooljaar bij dezelfde leerkracht(en) in de groep zit. In het schooljaar 2023-2024 heeft de school in totaal 16 groepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond 25 leerlingen. De school kent voor elk leerjaar parallelgroepen. (Bijvoorbeeld groep 6a, 6b) De Mare is in principe een school met enkelzijdige groepen. Echter het kan voorkomen dat we combinatiegroepen moeten formeren. Bij het samenstellen van combinatiegroepen wordt rekening gehouden met verdeling jongens/meisjes, leervorderingen, gedrag, samenspel/samenwerken, onderlinge contacten en zelfstandigheid. Het streven is om bestaande groepen te handhaven. Op een enkel moment in de schoolcarrière van de kinderen kan de groepssamenstelling gewijzigd worden. Dit zal zeker gebeuren bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en mogelijk vanuit de instroomgroep naar groep 1/2.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven