De Wierde

Suze Robertsonlaan 2 7606 HZ Almelo

  • Schoolfoto van De Wierde
  • Schoolfoto van De Wierde
  • Schoolfoto van De Wierde
  • Schoolfoto van De Wierde
  • Schoolfoto van De Wierde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de DIA eindtoets. We kunnen zien dat de leerlingen een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten bij sociaal emotioneel, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Naast observaties maken we gebruik van methode gebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen.

De vorderingen worden nauwgezet bijgehouden en leveren op die manier gegevens voor de indeling in ondersteuningsgroepen.

De leerling wordt ondersteund door middel van het EDI-model waarbij de leerkracht gebruik maakt van groeperingsvormen om de instructie zo effectief mogelijk vorm te geven. Naast deze ondersteuning levert het programma Snappet een deels geïndividualiseerd programma al naar gelang de leerbehoefte van de leerling.

Reflectie vindt plaats tijdens de les via observaties, na de les (via overzichten) en na de toets (via toetsoverzichten).

Deze reflectie wordt gedeeld met de IB-er/directeur in de groepsbesprekingen en met het team tijdens de trendanalyse studiedag.

Dit cyclisch proces staat beschreven in een Parnassys jaaroverzicht. Hierin staan ook de opgenomen oudercontact momenten zodat de ouders meegenomen worden in het ontwikkelproces van de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De ouders en leerlingen worden vanaf de start op basisschool De Wierde meegenomen in het ontwikkelproces door middel van observaties, methodetoetsen en DIA toetsen. 
Vanaf groep 7 krijgt elke leerling een voorlopig advies. Vanaf groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Na het definitieve advies volgt de doorstroomtoets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van de Wierde is ervan overtuigd dat een veilig schoolklimaat, met een duidelijke doorgaande lijn in benadering en regels, een voorwaarde is om tot ontwikkeling te komen.Voor het realiseren van een doorgaande lijn is een stuurgroep samengesteld om te gaan werken aan een veilige basis voor iedereen, B6-ALL. De stuurgroep B6-4ALL speelt een belangrijke rol voor het bieden van een veilige leeromgeving op de Wierde. B6-4ALL wordt door het gehele team onder leiding van de stuurgroep een aantal momenten per jaar gee¨valueerd door middel van observaties en controlelijsten om vervolgens het proces bij te stellen. Aan de hand van het Plan Do Check Act model worden plannen aangepast om tot betere uitvoering te komen. De verbeterafspraken worden vervolgens opgenomen in het borgingsdocument. Deze onderzoekende houding van de stuurgroep B6-4ALL zorgt ervoor dat de leerkrachten met elkaar in dialoog blijven over het versterken van het veilig schoolklimaat op basisschool de Wierde. Vanuit deze veilige leeromgeving bieden wij voor de kinderen maar ook voor het voltallige team een inspirerende leeromgeving. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samen verantwoordelijk
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2020 gaf de inspectie aan dat het didactisch handelen op De Wierde van goede kwaliteit is. Mede door het veilig schoolklimaat dat zichtbaar op De Wierde aanwezig is, wordt bevestigt dat het Cyclisch werken rond B6-4ALL een goede uitwerking heeft.Tijdens het laatste onderzoek in 2022, gericht op leskwaliteit, kwam naar voren dat de doorgaande lijn op beide locaties goed zichtbaar is. 

In mei 2011 heeft de inspectie de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de Wierde onderzocht. Het rapport was positief. De verschillende indicatoren laten we jaarlijks terugkomen tijdens kleuterbouw-vergaderingen. 
In februari 2014 heeft er een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De goede resultaten zijn vastgelegd in het Rapport Jaarlijks Onderzoek en is te vinden op de site van de inspectie: www.owinsp.nl

Terug naar boven