An Nasr

Tooroplaan 1 1816 XA Alkmaar

Aandacht voor het kind als individu

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze basisschool volgen we de ontwikkeling van onze individuele leerlingen nauwkeurig. Een goede ontwikkeling, passend bij het individuele kind, is een zorg van alle betrokkenen (directie, leerkrachten, zorgteam en ouders). Dit komt tot stand door het volgende:

 • analyse van en reflectie op de methodetoetsen voor taal, rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen per groep per leerling (2x per jaar).
 • analyse van en reflectie op CITO toetsen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen per groep en per leerling;
 • interventies plegen om resultaten te verbeteren;
 • teamtraining op didactisch, pedagogisch gebied en op gebied van gedrag;
 • wij maken gebruik van Parnassys voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem;
 • voor de categorie-overzichten gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van CITO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze ambities:

 1. De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
 2. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht
 3. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde liggen op tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
 4. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
 5. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar
 6. De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatieDe leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven