An Nasr

Tooroplaan 1 1816 XA Alkmaar

Aandacht voor het kind als individu

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze basisschool volgen we de ontwikkeling van onze individuele leerlingen nauwkeurig. Een goede ontwikkeling, passend bij het individuele kind, is een zorg van alle betrokkenen (directie, leerkrachten, zorgteam en ouders). Dit komt tot stand door het volgende:

 • analyse van en reflectie op de methodetoetsen voor taal, rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen per groep per leerling (2x per jaar).
 • analyse van en reflectie op CITO toetsen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen per groep en per leerling;
 • interventies plegen om resultaten te verbeteren;
 • teamtraining op didactisch, pedagogisch gebied en op gebied van gedrag;
 • wij maken gebruik van Parnassys voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem;
 • voor de categorie-overzichten gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van CITO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze ambities:

 1. De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
 2. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht
 3. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde liggen op tussenmomenten tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
 4. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
 5. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar
 6. De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatieDe leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik kan hulp bieden en vragen
 • Ik zeg wat ik voel en vind
 • Ik kan samenwerken met anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school geeft met trots aan onderwijs te bieden dat van voldoende kwaliteit is. De onderwijsinspectie beaamt dit en kent het basisarrangement toe. De ontwikkeling die de school heeft laten zien, wordt enthousiast voortgezet. De leerlingen op An Nasr zijn trots op hun school!

Terug naar boven