An Nasr

Tooroplaan 1 1816 XA Alkmaar

Aandacht voor het kind als individu

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof:

• het team van basisschool An Nasr regelt zelf de opvang;

• slechts in uitzonderlijke gevallen worden de leerlingen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel van An Nasr bestaat uit een basisaanbod+ (onderwijsachterstandenbeleid) , een verrijkt aanbod, een intensief aanbod en een zeer intensief aanbod (zie ook het landelijk referentiekader). 

Inzet intern begeleider voor de basisondersteuning totaal 0,4 fte

Andere deskundigen (intern/extern) die leerkrachten helpen/begeleiden: logopediste 1 dag per week en de oefentherapeut 1 dag per week.

Het basisaanbod+ is een intensivering van de onderwijsaanpak.

Tijdens de instructie aan de leerlingen basisaanbod+ wordt dan gebruik gemaakt van zoveel mogelijk modellen, stappenplannen en materiaal. Zie bijlage: protocol differentiatie. Het ondersteuningsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor al onze leerlingen.Dit ondersteuningsprofiel moet de zichtbare kwaliteit van onderwijs op An Nasr waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op onze school zorgt ervoor dat veel leerlingen onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het zeer intensieve aanbod. Het ondersteuningsprofiel is een instrument om inzichtelijk te maken wat het onderwijsaanbod is op An Nasr en tevens is het gericht op ontwikkeling en borging. 

Grenzen aan de ondersteuning van onze school

Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart hebben gebracht, kan duidelijk worden dat het antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Deze grens in ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen. Uitgaand van wat uw kind nodig heeft, zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband een passende plek voor uw kind. We kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool An Nasr is een school waar relatief veel VVE kinderen zitten. VVE staat voor Voor-vroegschoolse Educatie.Niet onbelangrijk is het feit  dat wij in ons algemeen schoolbeleid en uitvoering hiervan de vroegschool meenemen. Onze basisschool heeft geen voorschool, maar werkt nauw samen met de voorscholen die de leerlingen aanleveren. Zo participeert basisschool An Nasr in de gemeentelijke VVE-werkgroep.

Terug naar boven