Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Slochterwaard 176 1824 KV Alkmaar

Schoolfoto van Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden cyclisch gepland en geëvalueerd. N.a.v. deze resultaten wordt gekeken naar de niveaugroepen, de individuele leerlijnen en het uitstroomperspectief van onze leerlingen Team- en bouwbreed worden deze resultaten gepresenteerd en besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de grafieken is het merendeel van onze leerlingen in het verlengde van ons gegeven advies naar het voorgezet (speciaal) onderwijs doorgestroomd. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie zegt het volgende in haar rapport:

"S.b.o. De Vlindertuin te Alkmaar heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De ouders en de leerlingen van de school zijn erg tevreden. De resultaten worden niet beoordeeld, maar lijken ruim voldoende. Alle onderdelen zijn ten minste als voldoende beoordeeld, waarbij:

? schoolklimaat, zicht op ontwikkeling en ondersteuning sterke punten zijn;

? de belangrijkste verbeterpunten in beeld zijn;

? de doorgaande lijn in het didactisch handelen verbeterd kan worden". 

en o.a.: 

"De school heeft een veiligheidsbeleid vastgelegd en gaat regelmatig de veiligheidsbeleving onder de leerlingen en de leraren na. De leerlingen geven aan zich veilig te voelen en dat er weinig gepest wordt. De ouders bevestigen dit. Ook geven de leerlingen en de ouders aan dat de leraren duidelijk en consequent optreden indien dit wel gebeurt."

Terug naar boven