Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Slochterwaard 176 1824 KV Alkmaar

Schoolfoto van Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden cyclisch gepland en geëvalueerd. N.a.v. deze resultaten wordt gekeken naar de niveaugroepen, de individuele leerlijnen en het uitstroomperspectief van onze leerlingen Team- en bouwbreed worden deze resultaten gepresenteerd en besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen gaan met plezier naar school als zij zich er thuis en veilig voelen. Dat kan niet zonder het stellen en actief handhaven van regels (net als thuis). Regels die van toepassing zijn op de omgang met elkaar en de orde op school. Dit geeft duidelijkheid, biedt grenzen en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Wij oefenen de vaardigheden die bijdragen aan sociaal competent gedrag door o.a. het gebruik van de methode “Kinderen en hun Sociale talenten”, kring en spel op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, goed uitspreken van eventuele ruzies en waar nodig het inzetten van extra ondersteuning op het gebied van gedrag.

Het pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich bevinden is medebepalend voor hun ontwikkeling en gevoel van eigenwaarde. Bij De Vlindertuin vindt de omgang met leerlingen plaats in een sfeer waarin rust, regelmaat, structuur en duidelijke afspraken en regels de boventoon voeren. We accepteren het eigene van het kind, werken aan wenselijk gedrag (waaronder verantwoordelijkheid dragen en een houding van begrip en respect naar anderen) en belonen dat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfkennis
  • Zelfregulering
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie zegt het volgende in haar rapport:

"S.b.o. De Vlindertuin te Alkmaar heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De ouders en de leerlingen van de school zijn erg tevreden. De resultaten worden niet beoordeeld, maar lijken ruim voldoende. Alle onderdelen zijn ten minste als voldoende beoordeeld, waarbij:

? schoolklimaat, zicht op ontwikkeling en ondersteuning sterke punten zijn;

? de belangrijkste verbeterpunten in beeld zijn;

? de doorgaande lijn in het didactisch handelen verbeterd kan worden". 

en o.a.: 

"De school heeft een veiligheidsbeleid vastgelegd en gaat regelmatig de veiligheidsbeleving onder de leerlingen en de leraren na. De leerlingen geven aan zich veilig te voelen en dat er weinig gepest wordt. De ouders bevestigen dit. Ook geven de leerlingen en de ouders aan dat de leraren duidelijk en consequent optreden indien dit wel gebeurt."

Terug naar boven