Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze voorlopige score voor schooljaar 2017-2018 is: 81,3

Dit is boven de norm van de inspectie en conform onze verwachtingen. 

De aankomende schooljaren gaan we verder aan het werk om deze resultaten verder te versterken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider, de taal- of rekenexpert, op teamniveau en/of binnen bouwvergaderingen. Vanuit deze besprekingen worden conclusies getrokken en wordt het aanbod aangepast indien nodig en worden de lopende groepsplannen bijgesteld. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de grafieken volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het voortgezet onderwijs dat wij hen geadviseerd hebben in groep 8. Dit betekent dat wij goed zicht hebben op de mogelijkheden van onze leerlingen en advies uitbrengen dat overeenkomt met het onderwijs dat de leerlingen na enkele jaren nog steeds volgen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanuit het inspectierapport- dd. juli 2018:

"In oktober 2017 hebben wij op rkbs De Burijn een onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. In juli 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw beoordeeld en kennen nu het oordeel voldoende toe.Het team en de directie van basisschool de Burijn hebben de kwaliteit van het onderwijs het afgelopen jaar verbeterd. De resultaten voldoen weer aan de norm. Opvallend is de professionele samenwerking binnen het team. De leraren voelen zich verantwoordelijk en leren veel van elkaar. De standaard kwaliteitscultuur is daarom als goed beoordeeld. De overige standaarden die wij hebben onderzocht, hebben het oordeel voldoende gekregen."

"De kwaliteit van de lessen is schoolbreed verbeterd en het onderwijs aan de kleuters spant daarin de kroon".

Wat kan beter:

"Wat beter kan zit meer in de details dan in de grote lijn. Zo kunnen de leraren hun bevindingen tijdens de lessen nog beter vastleggen. Aantekeningen over leervorderingen of knelpunten die zij kunnen gebruiken voor hun volgende les. De school vindt zelf het leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt."

Dit aandachtspunt hebben we ter harte genomen en is onderdeel van ons ontwikkelplan van 2018-2019.

Terug naar boven