Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Het team

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de grafieken en tabellen is het personeelsbestand van de Burijn stabiel en evenwichtig. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van gepland (kort) verlof wordt er een vervanger gezocht die tijdelijk de groep waarneemt. Indien er sprake is van onvoorzien verlof wordt er of een vervanger gezocht of vindt vervanging plaats door een ambulant medewerker van de school. Stichting SAKS voorziet in een 'vaste invalpoule' waar wij als school gebruik van maken.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Burijn houdt rekening met verschillen tussen leerlingen in aard en aanleg. Wij streven naar onderwijs op maat. Leerkrachten en directie houden rekening met drie basisbehoeften van leerlingen, namelijk: De behoefte aan relatie, competentie en autonomie  

Kinderen moeten zich welkom, veilig en verbonden voelen als onderdeel van de gemeenschap van de school. Vanuit die veiligheid werken zij aan hun eigen capaciteiten, kwaliteiten en talenten. Dit doen zij vanuit succeservaringen en hoge verwachtingen. Tijdens dit proces krijgen zij meer en meer regie en verantwoordelijkheid voor hun leerproces, doelen en manier van werken.  

Samen zetten wij ons in om het beste uit ieder kind te halen. Wij realiseren dit door kinderen zelfstandig en met uitgestelde aandacht te leren werken. Hierdoor krijgt de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan kinderen die dit nodig hebben. Wij werken per vakgebied aan de kerndoelen, zoals geformuleerd door het ministerie van onderwijs. Hierbij houden wij rekening met verschillen in niveau. Het didactisch handelen van de leerkracht wordt uitgewerkt in een didactisch groepswerkplan. Dit plan wordt minstens vier keer per jaar aangepast. Alle resultaten/observaties worden verzameld in een leerling dossier.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolvisie

De school biedt onderwijs op de groei, zodat kinderen uitgedaagd worden om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dit vindt plaats in een professionele leeromgeving en met moderne middelen.  

Schoolmissie

Een veilige basis waarin we mèt de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling. Wij bieden de kinderen een veilige en een stabiele leeromgeving om zich optimaal in een ononderbroken doorgaande leerlijn te kunnen ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om een actieve houding aan te nemen ten aanzien van hun eigen leerproces.   

Visie op zorg 

De directie en personeelsleden van de Burijn vinden het belangrijk dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien en met plezier naar school gaan, zodat ze zoveel mogelijk leren. Onderwijs dient zoveel mogelijk passend en gericht te zijn om uit elk kind te halen wat erin zit en aan te sluiten bij de ontwikkeling van een kind. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. De zorg voor de kinderen is mede een schoolaangelegenheid. Het is de taak van de Burijn om dit doel voor alle kinderen voor ogen te houden en na te streven. 

Basisondersteuning 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school vallen.   De Burijn is een school waar leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met behulp van de vijf zorg ondersteuningsniveaus kunnen we inschatten of we het kind al dan niet kunnen helpen:

1. Preventie en lichte curatieve interventies: extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk en volstaat. Hierbij kan worden gedacht aan een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen. 

2. Onderwijsondersteuningsprofiel: expertise die op school aanwezig is om de benodigde interventies te plegen. 

3. Planmatig werken: school organiseert haar onderwijsaanbod planmatig en kan op basis daarvan nagaan welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben.

4. Basiskwaliteit van het onderwijs: de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. De Burijn heeft een basisarrangement, dat wil zeggen dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is.

5. Extra ondersteuning: specifieke mogelijkheden die school extra heeft om de onderwijsbehoefte van leerlingen te voldoen.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven