Openbare Basisschool de Cocon

Pater Schiphorststraat 1 1827 NJ Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Beschrijving onderwijsresultaten
Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons samenwerken, plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière én in hun hele leven. Voor ons is het, om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, ook erg belangrijk om de eindresultaten van onze kinderen in groep 8 te bekijken. Daarvoor maken wij gebruik van methode-onafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde, de zogenaamde M8 toetsen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Cocon mogen er verschillen tussen kinderen zijn. De gegevens die wij met het observatiesysteem HOREB verzamelen worden aangevuld met toetsgegevens van een aantal lesmethoden en methode onafhankelijke toetsen zoals CITO. De leerkrachten maken groepsplannen en didactische groepsoverzichten. Vier keer per jaar voeren de Intern Begeleiders groepsbesprekingen met de groepsleerkracht. Er worden afspraken gemaakt over de voortgang en de verdere begeleiding. Directie en intern begeleiders hebben wekelijks overleg over zorg- of leerling inhouden. Indien nodig worden gesprekken met leerkrachten en/of ouders gepland. De intern begeleiders en de directie gebruiken beeldcoaching en flitsbezoeken om de didactische- en pedagogische vaardigheden van leerkrachten te vergroten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goede sociaal/emotionele ontwikkeling van een kind is een van de belangrijkste doelstellingen van ons onderwijs. Binnen onze school wordt daar veel aandacht aan geschonken. De doelen van OGO sluiten hierbij aan: wij schenken veel aandacht aan bijv. communiceren en taal, samen werken/spelen, plannen maken en initiatieven nemen. Kinderen worden actief betrokken bij veel situaties die hierom vragen. Kinderen leren op deze manier overleggen en ook omgaan met teleurstellingen en zelf ruzietjes en onenigheden op te lossen. Bekend is dat kinderen zich vrij en tevreden moeten voelen om te kunnen leren. Nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben zijn immers belangrijke pijlers, kinderen mogen en durven fouten te maken. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft te maken met de pedagogische waarden en is als zodanig een zaak voor de hele school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • communiceren en taal
  • nieuwsgierig zijn
  • zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ontwikkelpunten worden aangepakt in samenwerking met de MR. U word op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.

Terug naar boven