Openbare Basisschool de Cocon

Pater Schiphorststraat 1 1827 NJ Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Beschrijving onderwijsresultaten
Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons samenwerken, plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière én in hun hele leven. Voor ons is het, om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, ook erg belangrijk om de eindresultaten van onze kinderen in groep 8 te bekijken. Daarvoor maken wij gebruik van methode-onafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde, de zogenaamde M8 toetsen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Cocon mogen er verschillen tussen kinderen zijn. De gegevens die wij met het observatiesysteem HOREB verzamelen worden aangevuld met toetsgegevens van een aantal lesmethoden en methode onafhankelijke toetsen zoals CITO. De leerkrachten maken groepsplannen en didactische groepsoverzichten. Vier keer per jaar voeren de Intern Begeleiders groepsbesprekingen met de groepsleerkracht. Er worden afspraken gemaakt over de voortgang en de verdere begeleiding. Directie en intern begeleiders hebben wekelijks overleg over zorg- of leerling inhouden. Indien nodig worden gesprekken met leerkrachten en/of ouders gepland. De intern begeleiders en de directie gebruiken beeldcoaching en flitsbezoeken om de didactische- en pedagogische vaardigheden van leerkrachten te vergroten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ontwikkelpunten worden aangepakt in samenwerking met de MR. U word op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.

Terug naar boven