Openbare Basisschool de Cocon

Pater Schiphorststraat 1 1827 NJ Alkmaar

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon

Het team

Toelichting van de school

We willen de komende jaren inzetten op meer balans in de leeftijden van ons team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel zijn er drie bronnen waaruit we een invaller kunnen vragen:

 1. De basispool van het schoolbestuur Ronduit.
 2. Indien daar niemand beschikbaar is vragen we intern een collega om in te vallen.
 3. Tot slot zoeken we in de flexpool van Ronduit.

Als er helemaal geen invaller beschikbaar is, wordt een groep verdeeld over de andere klassen met een pakketje werk. Dit is echter een noodoplossing en zal nooit langer duren dan 2 dagen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige vakgebieden zijn geïntegreerd in het thema en/of de speel- werktijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs berust op drie pijlers:?

 • Schoolbesturen/scholen hebben de taak (zorgplicht) om leerlingen een zo goed mogelijke plaats in het onderwijs te bieden.?
 • Iedere school is verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen. Op deze wijze is duidelijk welke extra ondersteuning een school kan bieden.?
 • Scholen, reguliere basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 werken samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Voor onze regio is dat Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (www.ppo-nk.nl).

OGO is ook altijd opbrengstgericht, maar opbrengsten liggen ook op het vlak van groeiend zelfvertrouwen, inzicht in zingeving, motivatie om door te gaan en aanknopingspunten voor de leerkracht. Opbrengst gericht werken is een pedagogische opdracht, met als belangrijkste indicatoren welbevinden en betrokkenheid. Daar waar geluk en motivatie te zien is in de klas daar is maximale opbrengst. Dus richt je op het proces, waarbij kinderen laten zien wat ze kunnen en ook doen wat ze kunnen.

Onze ondersteuningsstructuur sluit aan op de werkwijze van ons samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland.

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden vastgestelde basisondersteuning.

Er zijn 4 aspecten van basisondersteuning:

1. de basiskwaliteit van de school, vastgesteld door de inspectie;

2. de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van de school;

3. planmatig werken op het niveau van de leerling;

4. preventieve en licht curatieve interventies zoals protocollen dyslexie en dyscalculie, fysieke en/of sociale toegankelijkheid, curatieve ondersteuning in samenwerking met school interne en externe specialisten.

We werken met leerkrachten en een intern begeleiders die in staat zijn om aan deze basisondersteuning te voldoen. We streven ernaar dat iedere leerling binnen onze school de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De ondersteuning moet toereikend zijn voor leerlingen zodat zij kunnen functioneren zonder dat de eigen veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt.In het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs-Noord Kennemerland onderscheiden we de volgende 5 niveaus van ondersteuning:

• ondersteuningsniveau 0: basisondersteuning;

• ondersteuningsniveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning;

• ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig handelen;

• ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning door externen;

• ondersteuningsniveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O.

Binnen alle niveaus van ondersteuning voert de leerkracht de cyclus handelingsgericht werken uit. Elke cyclus (minimaal twee keer per schooljaar) wordt afgerond met een groepsbespreking. Tijdens de evaluatie/bespreking wordt altijd gekeken of het ondersteuningsniveau nog passend is bij een leerling en deze wordt zo nodig aangepast.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kits Oonlie heeft een Peuteropvang in de school voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang werkt met een Voor- en Vroegschools Educatiepro-gramma (VVE) Puk en Ko. Het programma Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling van de peuters. De eerste stappen op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. De peuteropvang werkt intensief samen met de kleutergroepen van De Cocon. Waar verbinding mogelijk is binnen de thema's wordt er aansluiting gezocht. De peuters en kleuters lezen en spelen samen in de school. De leesconsulent leest ook voor aan de peuters. Tijdens De Voorleesweken nemen de peuters deel aan activiteiten binnen de school. 

Terug naar boven