Openbare Basisschool De Vlieger

Sneeuwgansstraat 18 1826 GP Alkmaar

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de overgang van groep 7 naar groep 8 te versoepelen en de resultaten te verbeteren is onderstaand plan gemaakt.

Taalverzorging:

 • Inzetten van extra materiaal naast de methode werkwoordspelling.
 • Werkwoordspelling wekelijks herhalen.
 • Aandacht voor leestekens buiten de taalmethode. 

Lezen:

 • Woordenschat visualiseren in de klas.
 • Opzoeken van informatie in teksten voortzetten op dezelfde manier.
 • Werken met extra materiaal van Kinheim voor begrijpend lezen naast de methodes Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL.  

Rekenen:

 • Aan het begin van het schooljaar controleren of de basiskennis omtrent getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden voldoende is.
 • De eerste weken van het schooljaar wordt intensief gewerkt aan de basiskennis met behulp van extra materiaal uit 'Aandacht voor rekenen.'
 • Kinderen die de basisdoelen nog niet hebben behaald na deze periode krijgen extra ondersteuning met materiaal uit de orthotheek. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse leerresultaten worden gemeten door middel van methodetoetsen en de leerlingvolgsysteem-toetsen van Cito. Halverwege het schooljaar wordt een uitgebreide analyse van de resultaten gemaakt op kind-, groeps- en schoolniveau. Met deze analyse wordt de ontwikkeling gemeten en de nieuwe onderwijsbehoeften en ondersteuning van de kinderen vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn passend bij de kinderen. Tot nu toe lijkt iedereen op de goede plek terecht te zijn gekomen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het inspectierapport april 2016 om de sterke punten te waarborgen en de aandachtspunten te verbeteren. De acties worden regelmatig geëvalueerd. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Terug naar boven