Openbare Basisschool De Vlieger

Sneeuwgansstraat 18 1826 GP Alkmaar

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar is ons team versterkt met nieuwe enthousiaste teamleden.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van de leerkracht is ons uitgangspunt het bewaren van rust in de klas. We doen ons best om een invaller voor de groep te zetten die al bekend is bij de groep. Ronduit, het bestuur waaronder De Vlieger valt, beschikt over een eigen invalpool. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Team 2020-2021

Directie: Brigit Scheepens & Yvon Swinkels

Interne begeleiding: Annette Schaak

Administratie: Nicole Wijk & Myvan Huynh

Conciërge: 

ICT: Yvon Swinkels

Vakleerkracht gym: Lars Godecke

Plusklas: Marrit de Veer                                

Groepsleerkrachten:

Groep 1/2 A: juf Danique van der Leest & Linde Snijders

Groep 1/2 B: juf Susanne Kaag

Groep1/2 C: juf Chantal Molenaar

Groep 3:      juf Dianne van Veen & Yvon Swinkels

Groep 4 A:   juf Irma Lakeman & Sanne van Westerop                         

Groep 4/5 B:juf Pascalle van der Broek

Groep 5A:    juf Yildiz Nurtas en Marrit de Veer

Groep 6:      juf Kristel Termaat & Marrit de Veer

Groep 7A     meester Dennis Koelemeijer

Groep 7/8B  juf Chantal Kösters & Marlène Duperrex

Groep 8       meester Maurits van Looij

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De groepsleerkracht volgt dagelijks de ontwikkeling van iedere leerling. Binnen een geheel van maatregelen, coördineert en organiseert de IB-er de zorgbrede activiteiten van de school. Het zorgteam, bestaande uit interne en externe deelnemers heeft een centrale rol. Met ons netwerk verzorgen wij voor alle leerlingen binnen onze school zoveel mogelijk zorg op maat.

Voor zorgleerlingen waarvan wij inschatten mogelijk méér nodig te hebben dan we binnen de basisondersteuning kunnen bieden, stellen we een TOPdossier op. Dit bespreken wij in een MDO (multidisciplinair overleg) met ouders, het zorgteam en eventuele andere betrokkenen.

We werken zoveel mogelijk vanuit de HGW-cyclus (Handelingsgericht werken). We werken met DGO's en GP's (didactische groepsoverzichten en groepsplannen). Aan de hand hiervan verzorgt de leerkracht dagelijks het onderwijs. Dat wat onze school aan kinderen kan bieden zónder extra ondersteuning van buiten valt onder de basis- en lichte ondersteuning. Het kan zijn dat het antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Analyse, eerlijkheid en helderheid zijn belangrijk om de grens te kunnen bepalen.

Aan een beperkte groep kinderen kunnen wij geen antwoord op hun onderwijsbehoefte bieden. Wij denken hierbij aan:

 • Zwaar slechtziende, blinde kinderen
 • Kinderen met grote taalachterstand welke niet door gangbare begeleidingsvormen tot resultaat zal leiden.
 • Zware slechthorendheid/doofheid i.c.m. spraak/taalproblemen.
 • Lage verstandelijke vermogens/syndroom van Down*
 • Gewetenloos handelende kinderen, extreem agressief gedrag.
 • Kinderen met dusdanige lichamelijke beperkingen welke niet door gangbare hulpmiddelen en/of instanties met succes ondersteund kunnen worden.
 • Kinderen met meervoudige zware problematieken.        
 • Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden.
 • Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is.
 • Wanneer het medisch handelen zoveel aandacht vraagt onder schooltijd, dat de leerling hiaten gaat oplopen in de stof.  

*Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte.  

Verder zijn er nog groepsfactoren, leerkrachtfactoren, teamfactoren en de thuissituatie die een rol spelen. Het volledige Schoolondersteuningsprofiel is in te zien bij de directie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven