De Rank

Beethovensingel 19 1817 HJ Alkmaar

Schoolfoto van De Rank

In het kort

Toelichting van de school

De Rank in Alkmaar maakt deel uit van LEV-WN. LEV-WN is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen in het westen van Nederland. Het onderwijs op De Rank in Alkmaar stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de samenleving kunnen betekenen. Wij kennen Gods liefde en mogen daardoor ontspannen en met plezier naar school gaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • liefde
  • vertrouwen
  • geloof
  • plezier
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen moeten zich niet alleen veilig voelen op school in een positief pedagogisch klimaat, ze behoren ookfysiek veilig te zijn. De fysieke veiligheid van leerlingen en personeel is dan ook een aandachtspunt op onzeschool. In dat kader zijn verschillende maatregelen getroffen.

Gedragscode

Om de veiligheid van de kinderen in de schoolsituatie te waarborgen is een gedragscode voor het personeel ontwikkeld.

Bedrijfshulpverlening

Meerdere teamleden zijn geschoold als bedrijfshulpverlener. De 1e verantwoordelijke BHV'er draagt zorg voor het actueel houden van het vluchtplan, het oefenen van het vluchtplan en het op peil houden van de EHBO-middelen. 

Veilig op school

Kinderen moeten zich ook in pedagogische en psychische zin veilig weten en voelen op school en onderwegnaar en van school. Daarom is er beleid ontwikkeld op dit terrein onder de noemer “Veilig op school”. Het gaat daarin om zaken als geweld, sexuele intimidatie, weerbaarheid, bekendheid van contactpersonen, kindertelefoon e.d. De klachtenregeling maakt deel uit van dit beleid.

Pesten

Het voorkomen en eventueel aanpakken van pesten is geen apart onderdeel van het schoolbeleid maar is geïntegreerd in het werken aan het pedagogisch klimaat. Een goede onderlinge omgang heeft wekelijks de aandacht in de lessen gezond gedrag. De nadruk ligt op preventie. Wanneer er desondanks toch sprake is van pesten wordt dit met de betrokken leerlingen uitvoerig besproken en wordt gestreefd naar bewustwording van het gedrag, zowel van pester als gepeste.Uitgangspunt is dat pesten op onze school en in de samenleving niet getolereerd kan worden. Op school is tevens een pestprotocol aanwezig.

Terug naar boven