Montessorischool De Cilinder

Johanna Naberstraat 81 1827 LB Alkmaar

 • U ziet twee leerlingen van de middenbouw die bezig zijn met het honderdveld. Met dit montessorimateriaal krijgen zij inzicht in de getallen.
 • Vanaf de onderbouw zitten de kinderen met meerdere groepen in een klas. Op deze manier leren ze elkaar te helpen en te ondersteunen.
 • In de onder- en middenbouw wordt veel gewerkt met zintuigelijk materiaal. Kinderen leren door te doen!
 • Ook rekenen leren de kinderen door te doen. Het kind ziet het getal in cijfers en legt daarnaast met het gouden materiaal/ kralen naast.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van de opbrengsten tijdens de schoolloopbaan en aan het eind van de schoolloopbaan worden door ons jaarlijks op schoolniveau in beeld gebracht en bekeken. Na de interpretatie (wat zeggen de scores?) en de analyse (hoe komt het dat de resultaten zijn zoals ze zijn?) van de opbrengsten wordt bekeken of de doelen zijn behaald. De bevindingen die hieruit voortvloeien leiden tot beslissingen voor die ene leerling, een groep of onze hele school. Daarbij kan worden gedacht aan:

 • Meer aandacht voor specifieke leerstofonderdelen;
 • Meer aandacht voor klassenmanagement;
 • Bij- en /of nascholing;
 • Het aanschaffen van aanvullend materiaal om hiaten in de methode te compenseren;
 • Meer leertijd besteden aan bepaalde onderdelen;
 • Een betere instructie geven;
 • Meer en betere feedback geven;
 • Hogere eisen stellen;
 • Aandacht voor leerstrategieën, etc.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De specifieke uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is terug te vinden in onze schoolgids.

Dit document is terug te vinden op www.decilinder.nl en www.obsliereland.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school heeft als doelstelling kinderen op school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Er wordt niet alleen naar cognitieve aspecten gekeken maar ook op sociaal- emotioneel gebied proberen wij de kinderen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. De school wil kinderen motiveren om te leren, maar ook om zich te ontwikkelen in de omgang met elkaar. We willen dat de leerlingen zich naar vermogen ontwikkelen en voldoende gemotiveerd zijn om hun ontwikkeling in het vervolgonderwijs voort te zetten. Binnen het Montessoriconcept hechten we veel waarden aan samenwerken en de zorg voor elkaar en de omgeving. Zo hebben alle kinderen een plantje op een kleedje dat zij dagelijks verzorgen. Ook hebben alle kinderen taakjes om samen zorg te dragen voor een net klaslokaal. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Leer het mij zelf doen.
 • Help mij het zelf doen.
 • Laat het mij zelf doen.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt De Cilinder en Liereland als gescheiden instellingen i.v.m. de verschillende onderwijsconcepten.

Terug naar boven