Montessorischool De Cilinder

Johanna Naberstraat 81 1827 LB Alkmaar

 • U ziet twee leerlingen van de middenbouw die bezig zijn met het honderdveld. Met dit montessorimateriaal krijgen zij inzicht in de getallen.
 • Vanaf de onderbouw zitten de kinderen met meerdere groepen in een klas. Op deze manier leren ze elkaar te helpen en te ondersteunen.
 • In de onder- en middenbouw wordt veel gewerkt met zintuigelijk materiaal. Kinderen leren door te doen!
 • Ook rekenen leren de kinderen door te doen. Het kind ziet het getal in cijfers en legt daarnaast met het gouden materiaal/ kralen naast.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel zijn er drie bronnen waaruit we een invaller kunnen vragen:

 1. De basispool van het schoolbestuur Ronduit.
 2. Indien daar niemand beschikbaar is vragen we intern een collega om in te vallen.
 3. Tot slot zoeken we in de flexpool van Ronduit. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden, maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 u Voor de actuele vakanties en studiedagen verwijs ik u naar onze website: www.decilinder.nl .

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij streven ernaar dat elke leerling zich bij ons op school veilig kan voelen en gerespecteerd wordt zoals hij/zij is. Ons doel is dat ieder kind zich zo ver mogelijk kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.  

Leerlingen met extra zorg zijn de leerlingen die op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied meer zorg behoeven, dan de ‘gemiddelde’ leerling van Liereland en De Cilinder. Dit kan zijn omdat op cognitief gebied, met name de vorderingen binnen de leerstof, de prestaties onder- of ver boven het gemiddelde liggen of omdat het gedrag of de gezinssituatie van de leerling aanleiding geven tot extra zorg.

Onze ondersteuningsstructuur sluit aan op de werkwijze van ons samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (zie hoofdstuk 5).   Alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden vastgestelde basisondersteuning. Er zijn 4  aspecten van basisondersteuning:

 1. De basiskwaliteit van de school, vastgesteld door de inspectie;
 2. De kwaliteit  van  de  ondersteuningsstructuur van  de school;
 3. Planmatig werken op het niveau van de leerling;
 4. Preventieve en licht curatieve interventies zoals protocollen dyslexie en dyscalculie, fysieke en/of sociale toegankelijkheid, curatieve ondersteuning in samenwerking met school interne en externe specialisten.  

We werken met leerkrachten en een intern begeleider die in staat zijn om aan deze basisondersteuning te voldoen. We streven ernaar dat iedere leerling binnen onze school de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De ondersteuning moet toereikend zijn voor leerlingen zodat zij kunnen functioneren zonder dat de eigen veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie het schoolondersteuningsprofiel   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven