Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Hofdijkstraat 12 1814 EC Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Scholen van ons Openbaar schoolbestuur Ronduit hanteren de NIO / Drempelonderzoek als eindtoets in de groepen 8. De NIO meet naast schoolvorderingen ook een deel inzicht en intelligentie. Er zijn specifieke eindopbrengsten van deze toetsen te vinden, net als de uitstroomgegevens, in de schoolgids van OBS De Kennemerpoort en in de jaarkalender OBS Bello.

Deze documenten zijn gepubliceerd op de websites: www.dekennemerpoort.nl en www.bello-alkmaar.nl

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de  opbrengsten van de Middenjaar toetsen (januari) van CITO en de Eindejaarstoetsen (juni) van CITO  - deze zijn  methode onafhankelijk en landelijk genormeerd - tonen we aan in hoeverre de onderwijskundige streefdoelen van de hoofdvakken (taal - rekenen - lezen) behaald zijn per jaargroep.

De uitkomsten van de toetsen worden geanalyseerd, en per groep besproken (tussen leerkrachten en Intern Begeleider) , vervolgens wordt het geheel teambreed besproken (per locatie). Dan wordt ook helder welke acties per groep of jaargroep moeten volgen. Deze acties worden vervolgens ingezet en uitgevoerd.  Vervolgens worden de uitwerkingen en opbrengsten van deze acties meegenomen naar de volgende toetsperiode - een halfjaar verder - en weer besproken en geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In bovenstaand schema zijn de leerlingtotalen van de schoolverlaters na groep 8 van beide scholen OBS De Kennemerpoort en OBS Bello samengevoegd.

Om de specifieke uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs per school te bestuderen, zie de schoolgids van De Kennemerpoort en de jaarkalender van De Bello. Deze documenten zijn te vinden op: www.dekennemerpoort.nl en op www.bello-alkmaar.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt De Kennemerpoort en Bello als gescheiden instellingen wegens de verschillen in onderwijsconcept.

De Kennemerpoort: op het onderdeel 'doorgaande lijn' scoort de Kennemerpoort een onvoldoende in september 2012. Dit was de beoordeling van de onderwijsinspectie bij het bezoek op dat moment - het betreft dan louter het vak Begrijpend Lezen. De school was in die periode aan het studeren op de aanschaf van een nieuwe methode voor wat betreft dit vak en koos uiteindelijk in begin 2013 voor de methode Leeslink - hierdoor is de doorgaande lijn op alle vakgebieden weer in orde.

Bello: Het bezoek van de inspectie in februari 2013 was positief. Er werden wel twee aandachtpunten genoemd. De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 moet versterkt worden en de extra zorg aan zorgleerlingen moet planmatiger worden opgezet. Dit laatste is inmiddels aangepast en momenteel wordt de verbeterde doorgaande lijn van 2 naar 3 verder uitgevoerd.

Terug naar boven