Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Hofdijkstraat 12 1814 EC Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kennemerpoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Scholen van ons Openbaar schoolbestuur Ronduit hanteren de NIO / Drempelonderzoek als eindtoets in de groepen 8. De NIO meet naast schoolvorderingen ook een deel inzicht en intelligentie. Er zijn specifieke eindopbrengsten van deze toetsen te vinden, net als de uitstroomgegevens, in de schoolgids van OBS De Kennemerpoort en in de jaarkalender OBS Bello.

Deze documenten zijn gepubliceerd op de websites: www.dekennemerpoort.nl en www.bello-alkmaar.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de  opbrengsten van de Middenjaar toetsen (januari) van CITO en de Eindejaarstoetsen (juni) van CITO  - deze zijn  methode onafhankelijk en landelijk genormeerd - tonen we aan in hoeverre de onderwijskundige streefdoelen van de hoofdvakken (taal - rekenen - lezen) behaald zijn per jaargroep.

De uitkomsten van de toetsen worden geanalyseerd, en per groep besproken (tussen leerkrachten en Intern Begeleider) , vervolgens wordt het geheel teambreed besproken (per locatie). Dan wordt ook helder welke acties per groep of jaargroep moeten volgen. Deze acties worden vervolgens ingezet en uitgevoerd.  Vervolgens worden de uitwerkingen en opbrengsten van deze acties meegenomen naar de volgende toetsperiode - een halfjaar verder - en weer besproken en geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In bovenstaand schema zijn de leerlingtotalen van de schoolverlaters na groep 8 van beide scholen OBS De Kennemerpoort en OBS Bello samengevoegd.

Om de specifieke uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs per school te bestuderen, zie de schoolgids van De Kennemerpoort en de jaarkalender van De Bello. Deze documenten zijn te vinden op: www.dekennemerpoort.nl en op www.bello-alkmaar.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt De Kennemerpoort en Bello als gescheiden instellingen wegens de verschillen in onderwijsconcept.

De Kennemerpoort: op het onderdeel 'doorgaande lijn' scoort de Kennemerpoort een onvoldoende in september 2012. Dit was de beoordeling van de onderwijsinspectie bij het bezoek op dat moment - het betreft dan louter het vak Begrijpend Lezen. De school was in die periode aan het studeren op de aanschaf van een nieuwe methode voor wat betreft dit vak en koos uiteindelijk in begin 2013 voor de methode Leeslink - hierdoor is de doorgaande lijn op alle vakgebieden weer in orde.

Bello: Het bezoek van de inspectie in februari 2013 was positief. Er werden wel twee aandachtpunten genoemd. De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 moet versterkt worden en de extra zorg aan zorgleerlingen moet planmatiger worden opgezet. Dit laatste is inmiddels aangepast en momenteel wordt de verbeterde doorgaande lijn van 2 naar 3 verder uitgevoerd.

Terug naar boven