Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

  • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
  • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
  • In de school is gaan we op een fijne manier met elkaar om. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.
  •  In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te  onderzoeken informatie te verwerken en te reflecteren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2015-2016 doen de leerlingen van groep 8 mee aan landelijk IEP-eindtoets. Na herberekening voldoen wij dit het afgelopen schooljaar nagenoeg aan de inspectienorm. Het verschil is 0.2 punten. Met name het onderdeel rekenen is in deze groep 8 achtergebleven. De oorzaak hiervan zoeken wij niet alleen bij de grote groep leerlingen met een lage intelligentie en de sterk wisselende samenstelling van deze groep , maar ook in het aanbod door de jaren heen. Het team zal daarom aan de slag gaan met de leerlijnen voor rekenen en de didactische vaardigheden en kenmerken.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Fontein wil de allerbeste opbrengsten halen, passend bij de kinderen. De leerkrachten monitoren hun handelen voortdurend. Resultaten worden geanalyseerd en het onderwijs wordt geëvalueerd. Het aanbod wordt voortdurend afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. De Fontein werkt volgens de principes van opbrengst gericht werken en handelingsgericht werken.

De ambitie van De Fontein is hoog. De school streeft naar optimale resultaten van de leerlingen. De opbrengsten worden besproken met de ouders, leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Ook de onderwijsinspectie kijkt of de groepen het te verwachte niveau halen. Soms komt het voor dat een groep niet de norm van inspectie haalt, maar dat de leerlingen individueel wel het maximale uit zichzelf halen. Soms is het ook andersom. Het is voor u als ouder dus heel belangrijk om in goed overleg met de leerkracht van uw kind te kijken hoe uw kind presteert.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 gaan naar alle vormen van voortgezet onderwijs. Het belangrijkste daarbij is dat de kinderen optimaal presteren en naar de vorm van onderwijs gaan die bij hen past. De Fontein is er trots op dat wij alle kinderen van ieder niveau kunnen begeleiden en samen naar school kunnen laten gaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijs inspectie beoordeeld de school met een 'voldoende'. Dit is de hoogste score die zij geeft.

In de bijlage vindt u een toelichting op het inspectierapport. 

Terug naar boven