Openbare Basisschool Liereland

Toscanestraat 4 1827 DM Alkmaar

  • Liereland is een vreedzame school. De kinderen leren in een veilig klimaat op de goede manier met elkaar om te gaan.
  • De kinderen werken met een weektaak. Ze plannen activiteiten per week. Zij reflecteren aan het einde van de dag op hun eigen werk.
  • Op meerdere momenten op een dag werken onze leerlingen samen. Soms met kinderen uit de eigen groep, soms groepsdoorbroken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van ons Openbaar schoolbestuur Ronduit hanteren het NIO* / Drempelonderzoek als eindtoets in de groepen 8. De NIO meet naast schoolvorderingen ook een deel inzicht en intelligentie.

Liereland neemt geen deel aan de eindtoetsing. Wij verantwoorden ons met de CITO Midden 8 toetsen. Er zijn specifieke eindopbrengsten van deze toetsen te vinden, net als de uitstroomgegevens, in de schoolgids van onze school. Op deze manier voldoen wij aan de eisen van de Inspectie.

De gegevens worden besproken met de ouders en helpen een goed advies voor het Voortgezet Onderwijs te geven.

*NIO = Nederlandse Intelligentietst voor Onderwijsniveau.

Documenten zijn gepubliceerd op www.obsliereland.nl en www.decilinder.nl

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De specifieke uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is terug te vinden in onze schoolgids. De schoolgids staat op www.obsliereland.nl en www.decilinder.nl
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het schoolklimaat is er een van openheid en toegankelijkheid. Dat geldt voor alle geledingen waarmee wij te maken hebben. Dit schoolklimaat wordt actief geborgd door het Vreedzame School idee. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Een concreet werkend voorbeeld is onze leerlingenraad. Ons pedagogische schoolklimaat is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten: zelfstandigheid, samenwerking en medeverantwoordelijkheid.

Wij nemen twee keer per jaar in alle groepen de SCOL (sociale competentie observatie lijst) afgenomen. Dit is een meetinstrument om het welbevinden van de leerlingen te meten. In de groepen 6, 7 en 8 vullen de leerlingen de SCOL zelf ook in.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzame Daltonschool
  • Respect voor iedereen
  • Veilig voor iedereen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt Liereland en De Cilinder als gescheiden instellingen i.v.m. de verschillende onderwijsconcepten.

Beide scholen voldoen aan de Inspectienormen. Aan eventuele aandachtspunten wordt gewerkt a.d.h.v. een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak maakt deel uit van ons meerjarenplan.

Bij het bezoek van de inspectie in oktober 2021 heeft de inspectie Liereland beoordeeld met het oordeel GOED.

Terug naar boven