Openbare Basisschool Jules Verne

Drechterwaard 9 1824 EX Alkmaar

  • De onderbouw heeft een eigen ingang en speelplein waar de kinderen veilig kunnen spelen.
  • Dit gedeelte is in 2011 verbouwd en heeft een moderne uitstraling gekregen. Er is een aparte ingang voor de kinderen die naar boven gaan.
  • Ook het grote plein is ruim opgezet. Op het plein staan mooie oude bomen. Er zijn veel speeltoestellen.
  • Het kleuterplein is vergroend en nodigt uit om te ontdekken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons samenwerken, ze leren plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière én in hun hele leven. Uiteraard zijn wij op onze school ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en rekenen. Onderwijs in basisvaardigheden is op onze school belangrijk. Zo krijgen de kinderen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, bekijken we ook de eindresultaten van onze kinderen in groep 8. Daarvoor maken wij - sinds het schooljaar 2015-2016 - gebruik van de IEP Eindtoets. Deze toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken schoolbreed met een opbrengstendocument die 2 keer per jaar met het team wordt besproken en verwerkt in de jaarplannen.

Naar aanleiding van de cito toetsen worden kindgesprekken gevoerd. Wij noemen dit "Trots op" gesprekken. Hier wordt besproken waar kinderen trots op zijn en wat ze nog willen verbeteren en wie/wat ze daarbij nodig hebben.

Vanuit de 7 gewoonten van The Leader in Me leren de kinderen om pro-actief te zijn, met het einddoel voor ogen en om met belangrijke zaken eerst te leren omgaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

zie schoolgids op de website van de school https://www.obsjulesverne.nl/
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Jules Verne is ieder kind welkom, ongeacht geloof of afkomst.

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.

Positief met elkaar omgaan en de eigen kracht van kinderen wordt benut.

We steken veel tijd in het vormen van het groepsgevoel, iedereen doet er toe, oog en oor voor elkaar.

In de eerste weken van het schooljaar starten we met lessen uit de vreedzame school gekoppeld aan lessen uit "The Leader in Me" om het groepsgevoel en afspraken goed door te nemen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen hebben in jezelf
  • Lief zijn vr elkaar en jezelf
  • Behalen vn eigen/ groepsdoelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de Onderwijsinspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt voor verificatie-activiteiten. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie scholen als tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse of na signalen blijkt dat er risico’s zijn op de school.

Terug naar boven