De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

  • De Boarne biedt kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen ze, betrokken op elkaar en hun omgeving, zich optimaal kunnen ontwikkelen
  • De school staat midden in Aldeboarn en is onderdeel van het dorp. Er wordt veelvuldig samengewerkt met verenigingen en instanties.
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege Corona is er (landelijk) geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vormen belangrijke momenten om het onderwijs aan te passen aan de leerbehoefte van de leerlingen. De CITO tussenopbrengsten worden gebruikt bij de groepsbesprekingen met de Intern begeleider en zijn onderdeel van de oudergesprekken. Het tweejaarlijkse groepsplan komt tot stand in overleg met de IB'er.

Hiernaast zijn de tussentijdse uitkomsten van CITO ook een moment van analyse van de school; de monitoring. Deze monitoring wordt besproken met de MR en, uiteraard, tijdens de teamvergadering. Hier kunnen we elkaar ook bevragen en kunnen aanpassingen in het lesrooster ontstaan, of een veranderde aanpak. Wij denken in leerlijnen.

Uiteraard zijn het de opbrengsten van de methodetoetsen, die het leerstofaanbod en de didactische aanpak het hele jaar door beïnvloeden (PDCA).  

Het logboek (of zorgzuil) vindt zijn plaats in de groepsmap; in de dag-, of weekplanning.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito-leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden-toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en concentratie en werkhouding bepaalt de groepsleerkracht (in overleg met het hele team) het advies voor het vervolgonderwijs.

Dit advies wordt met ouders en leerling besproken, waarna de ouders hun kind kunnen aanmelden op de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs en levert een digitaal dossier aan.

In april vindt de (verplichte) eindtoets plaats. Het resultaat van deze toets heeft geen gevolgen voor de inschrijving, maar een hogere score dan verwacht kan wel leiden tot een hoger instroom-advies. 

De Boarne heeft tot nu toe gekozen voor de Centrale eindtoets (CITO), maar er zijn ook andere eindtoetsen toegestaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven