De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

 • Schoolfoto van De Boarne
 • Schoolfoto van De Boarne
 • Schoolfoto van De Boarne
 • vlnr: Janke, Aizo, Hilda, Sietske, Yvonne Tineke Marjan, Louwrents
In het midden: Tineke
 • Schoolfoto van De Boarne

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.  

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken.

Het team van de Boarne bestaat uit: Janke Tilma (groep 1 en 2), Sietske Binnema (groep 3 en 4), Tineke Marjan Holtrop (groep 3 en 4), Louwrents Reitsma (groep 5 en 6), Aizo Spijkstra (groep 7,8).

Yvonne Ferwerda is administratief medewerker, Maarten de Jong is conciërge en Hilda Lok is onze Interne Begeleider (verantwoordelijk voor de Zorg).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Vervanging wordt geregeld door het servicebureau van Ambion, maar het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen resultaten worden ingezet. 

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan kunnen wij genoodzaakt zijn de kinderen vrij te geven. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen, maar wij vragen begrip wanneer dit ècht niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Cultuur, muziek, beweging, expressie, techniek, samenwerken, creativiteit. Dit zijn voor ons geen losstaande activiteiten, maar onderdeel van ons onderwijs bij alle verschillende vakken. De kinderen van de Boarne krijgen extra cultuuraanbod via Ateliers Majeur, zo hebben we dit schooljaar een vakleerkracht voor muziek, we gaan op museumbezoek en organiseren excursies.

Voor sport, gymnastiek en bewegen heeft de Boarne een samenwerkingsafspraak met Scoren voor Gezondheid, Heerenveen. Hierdoor kunnen we een diversiteit aan sporten aanbieden via clinics en extra lessen. Ook werkt onze school samen met sportverenigingen uit het dorp.

De vakken HVO en GVO worden gegeven door vakdocenten in de groepen 5, 6, 7, 8. Deze vakdocenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen.

Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een iPad. Ook dit schooljaar blijven de iPads in principe op school (behalve wanneer de leerkracht hem mee geeft). We werken met Gynzy (leren en werken op eigen tempo en niveau).De iPad is een hulpmiddel, want we geloven in "natuurlijk leren" vanuit nieuwsgierige belangstelling.

Kleuterplein en ingang onderbouw

De jongste kinderen hebben een eigen ingang en hun eigen speelterrein aan de achterkant van de school. Onze school heeft een informatiegids speciaal voor de jongste kinderen. Hierin kunnen nieuwe ouders alle praktische informatie vinden die ze nodig hebben.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw leert spelend, meestal aan de hand van een thema. Omdat het hier gaat om totaal-onderwijs, maken we geen splitsing per vak in tijd. Alles is taal, alles is rekenen, alles is bewegen. De doorgaande leerlijnen van de verschillende ontwikkelgebieden worden door de leerkracht geobserveerd en bijgehouden (Kleuter in Beeld).


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De MR is ermee akkoord om lunchtijd als lestijd te zien. Samen eten is onderdeel van gezond gedrag en sociaal welbevinden.

Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties is een kerntaak van het onderwijs en is in alle vakken geïntegreerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.

Intern begeleider
Heeft u vragen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze werkt nauw samen met de intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders en het in samenspraak met de directeur vormgeven van beleid ten aanzien van de zorg. 

Basisondersteuning
Daarnaast werkt de intern begeleider samen aan de basisondersteuning. Dit wordt verzorgd door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe dat geboden kan worden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

BOU
Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen en nemen leerkrachten hier in mee. 

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende extra ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij dragen met elkaar zorg voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen extra instructie en begeleiding krijgen en een aparte leerlijn volgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, wordt een warme overdracht geregeld, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.
Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van een observatiemethode wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Voor de overgang naar groep 3 wordt de ontwikkeling van het kind in de loop van groep 2 nauwkeurig in kaart gebracht en wordt door de leerkrachten geobserveerd of het kind op weg is naar het beheersen van de einddoelen van groep 2 voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daar waar het kind hier nog extra aanbod, ondersteuning of oefening in nodig heeft, wordt dit geboden. In samenspraak met de ouders wordt in de loop van groep 2 besproken of het kind toe is aan de overgang naar groep 3. Hierbij wordt gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. Wordt er besloten tot een extra kleuterjaar, dan wordt er gezorgd voor een passend aanbod waarmee het kind een jaar later alsnog goed voorbereid kan starten in groep 3.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. Op school signaleren wij, zetten vroegtijdige interventies in en verzorgen een goed dossier. 

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken:

 • Het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben passende begeleiding kunnen krijgen.
 • Omschrijving van welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden
 • Hoe middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.swvfriesland.nl.
De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende schooljaar (2023-2024) zullen we ons richten (en scholen) op de volgende thema's:

 • Het aanbod goed afstemmen op de kennis van de (individuele) leerling,
 • Het uitspreken van hoge verwachtingen,
 • Het kritisch evalueren van de lesdoelen,
 • De -staat van ons onderwijs- cyclisch evalueren, aanpassen en uitwerken,
 • Doorgaande lijn ontwikkelen in samenwerking met Kinderopvang Friesland en CBS de Finne voor kinderen van 2-5 jaar

In de middagen gaan we ons richten op de creatieve vakken, burgerschap en sociaal-emotionele vorming, het omgevingsonderwijs, techniek en wetenschap, muziek en beweging.

In verband met de toekomstige fusie met CBS de Finne (2024-2025) zullen we het schooljaar 2023-2024 gebruiken voor het afstemmen van het onderwijsaanbod en de manier van werken in samenwerking met de Kinderopvang.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Boarne werkt samen met Kinderopvang Friesland (KOF) welke ook voorschoolse educatie (VVE) aanbiedt. Met de gemeente Heerenveen zijn prestatieafspraken besproken en vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0-6 jaar te versterken. Er vindt een warme overdracht van de peuteropvang naar de basisschool plaats.

Door samenwerking en uitwerking (ook met CBS de Finne) wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd.

Terug naar boven