De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

  • De Boarne biedt kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen ze, betrokken op elkaar en hun omgeving, zich optimaal kunnen ontwikkelen
  • De school staat midden in Aldeboarn en is onderdeel van het dorp. Er wordt veelvuldig samengewerkt met verenigingen en instanties.
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Vervanging wordt geregeld door het servicebureau van Ambion. Ambion heeft een eigen vervangingspool en daarnaast beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wanneer wij een zieke leerkracht niet kunnen laten vervangen, dan zullen we de eerste ziektedag intern opvangen (verdeling over de andere klassen). Wanneer er voor de 2e dag nog geen vervanging beschikbaar is, zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Cultuur, muziek, beweging, expressie, techniek, samenwerken, creativiteit. Dit zijn voor ons geen losstaande activiteiten, maar onderdeel van ons onderwijs bij alle verschillende vakken.

De kinderen van de Boarne krijgen extra cultuuraanbod  (Ateliers Majeur), zo hebben we een vakleerkracht voor muziek.

Voor sport, gymnastiek en bewegen heeft de Boarne (Ambion) een convenant met Scoren voor Gezondheid, Heerenveen. Hierdoor kunnen we een diversiteit aan sporten aanbieden via clinics en extra lessen. Ook werkt onze school samen met sportverenigingen uit het dorp.

De vakken HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) worden gegeven door vakdocenten in de groepen 5, 6, 7, 8. Deze vakdocenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen.

Kleuterplein en ingang onderbouw

De jongste kinderen hebben een eigen ingang, de ouders van de kleuters mogen hun kinderen in de klas brengen. Ook hebben de jongste kinderen hun eigen speelterrein aan de achterkant van de school.

Onze school heeft een informatiegids speciaal voor de jongste kinderen. Hierin kunnen nieuwe ouders alle praktische informatie vinden die ze nodig hebben. 


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw leert spelend, meestal aan de hand van een thema. Omdat het hier gaat om totaal-onderwijs, maken we geen splitsing per vak in tijd. Alles is taal, alles is rekenen, alles is bewegen. De doorgaande leerlijnen van de verschillende ontwikkelgebieden worden door de leerkracht geobserveerd en bijgehouden. Zij begeleidt de kinderen bij de volgende stap (naaste ontwikkeling).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten.

 Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door het bevoegd gezag een individuele vrijstelling van in de schoolgids genoemde activiteiten worden verleend. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de directeur van de school. Een vrijgesteld kind kan niet naar huis worden gestuurd, maar krijgt op school andere activiteiten te verrichten. Bij vrijstelling wordt dit doorgegeven aan de inspectie van het onderwijs.  Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen van; godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs,  lichamelijke opvoeding in het activiteitenplan geplande evenementen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Boarne is onderdeel van het Scholennetwerk van AMBION.

Wij maken (extern) gebruik van de expertise van het speciaal basisonderwijs, verenigd in de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU).

Scholen kunnen extra budget aanvragen ten behoeve van het bieden van optimaal passend onderwijs.

Onze intentie is om alle kinderen binnen ons gebied dichtbij onderwijs te kunnen geven op de Boarne.

Het wel of niet kunnen bieden van het juiste onderwijs voor ieder kind is niet iets wat je kunt beloven, omdat dat afhankelijks is van veel factoren. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende ondersteuning kunnen krijgen. 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u vinden in Scholen op de Kaart.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website:

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/content-menu/ondersteuningsplan/ondersteuningsplan/

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht (persoonlijk) geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Voordat een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij 5 dagdelen meedraaien in de kleuterklas (gewenning). Maak gerust een afspraak met de juf!

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Pas wanneer een kind zich veilig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Kleuters leren spelend en worden op een speelse manier uitgedaagd. Deze natuurlijke ontwikkeling wordt door de leerkracht geobserveerd en bijgehouden om te kunnen zorgen voor het juiste aanbod naar de volgende stap.

In groep 1 en 2 wordt ook gewerkt aan reken- en taal voorwaarden om te zorgen voor een goede overgang naar het methodische leren in groep 3. Voor de overgang naar groep 3 gebruiken we een observatielijst.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen extra ondersteuning.

Interne begeleider

Op onze school is een Interne Begeleider (IB'er) aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Liesbeth houdt zich o.a. bezig met

  • Het informeren, begeleiden en ondersteunen (coachen) van leerkracht en ouders,
  • Het organiseren en voorzitten van leerling- en groepsbesprekingen
  • het in samenspraak met de directeur vormgeven aan het zorgbeleid

HGPD

(Handelingsgerichte Proces Diagnostiek). Tijdens HGPD gesprekken is de hulpvraag van de leerkracht het uitgangspunt: Hoe kan ik, als groepsleerkracht mijn onderwijs zo aanpassen dat ik deze leerling verder kan helpen. Dit gesprek gebeurt met ouders, leerkracht, IB'er en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deelonderzoeken. HGPD heeft een cyclisch karakter, d.w.z. dat een leerling meerdere malen besproken zal worden.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig begeleiding te kunnen geven. Door kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en 16 maanden intensieve begeleiding, vergoedt door de Gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexie-onderzoek mag uitvoeren.

Passend aanbod

De leerkrachten van de Boarne doen hun uiterste best om uw kind het onderwijs te geven wat hij/zij nodig heeft. Ook wanneer meer uitdaging nodig is, wanneer het kind op een andere manier beter leert, of wanneer het (bijzondere) talenten heeft. In alle gevallen geldt dat samenwerking tussen ouders en school de basis vormt voor onze zoektocht naar het beste onderwijs voor elk kind! 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven