De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • vlnr: Janke, Aizo, Hilda, Sietske, Yvonne Tineke Marjan, Louwrents
In het midden: Tineke
  • Schoolfoto van De Boarne

In het kort

Toelichting van de school

In dit SchoolVenster vindt u informatie over IBS de Boarne in Aldeboarn.

Deze informatie komt van DUO, de Inspectie en van de school zelf.

De Boarne is onderdeel van het scholennetwerk Ambion (zie Ambion.nl).

De Boarne begint dit jaar met 76 leerlingen. Onze school heeft 5 (combinatie)klassen. In het schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende klassen: Groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en groep 8.

Wij zijn ervan overtuigd dat we een leuke school zijn en dat de onderwijskwaliteit en het onderwijsklimaat goed is. Natuurlijk gaat er weleens wat mis en kunnen dingen beter. Van fouten moet je leren en voor leren staan wij graag open! Dat kan alleen wanneer we samenwerken met ouders. Niet tegen elkaar maar met elkaar. Samen zorgen voor een steeds beter wordende school in het belang van uw kind. De basis van samenwerken is onderling vertrouwen. Laten we zorgen dat we samen trots kunnen zijn op onze school!

Uitgebreide informatie over onze school kunnen jullie terugvinden op scholenopdekaart.n

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar, iedereen is welkom
  • Samen leven, samen leren
  • Structuur, orde en regelmaat
  • Betrokken dorpsschool
  • Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vóór- en naschoolse opvang vindt plaats in de Jister; het dorpshuis tegenover de Boarne.

Er is ook opvang mogelijk tijdens (delen van de) vakanties. De BSO (Buitenschoolse Opvang) is in handen van: Stichting Kinderopvang Friesland. Locatieleider is Baukje Brugman.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team van de Boarne is zich er ten volle van bewust dat veiligheid een voorwaarde is voor geluk en zeker ook voor leren.Tevens zijn wij van mening dat we een veilige basis niet kunnen creëren door het gebruik van methodes of door het hanteren van regels en protocollen, maar dat de leerkracht het verschil maakt.Het gebruik van een methode legt o.i. de verantwoordelijkheid teveel bij het correct hanteren van de methode en niet bij de dagelijkse werkelijkheid.De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen op school. Zij dienen goed te observeren en met de kinderen te praten. Het hele team neemt de verantwoordelijkheid voor de sfeer en de structuur op school, niet alleen voor hun klas en de eigen leerlingen. Ook de leerlingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar en een goede samenwerking met ouders is cruciaal. Wij hanteren hiervoor basisregels: Respect, verantwoordelijkheid, eerlijkheid (betrouwbaarheid), vriendelijkheid/behulpzaamheid en de wil om te leren.

NoBlame is een manier van oplossingen zoeken zonder schuldigen. Gedrag of situaties positief veranderen in samenwerking met elkaar.

Hilda Lok (intern begeleider) is onze vertrouwenspersoon en Tineke Marjan Holtrop de coördinator bij pestgedrag.

Terug naar boven