Christelijke basisschool de Finne

Jancko Douwamastrjitte 45 8495 JA Aldeboarn

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Finne

Contactgegevens

Christelijke basisschool de Finne

Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon:
0566631302
Schoolwebsite:
www.definne-aldeboarn.nl
E-mailadres:
definne@pcboleeuwarden.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting PCBO Leeuwarden e.o.

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
3177
Website schoolbestuur:
www.pcboleeuwarden.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Website samenwerkingsverband:
www.swvfriesland.nl

Terug naar boven