Christelijk IKC De Twijn

Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Twijn
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Twijn

In het kort

Toelichting van de school

'Eerst het kind, dan de leerling’

In dit SchoolVenster vindt u cijfermatige informatie van ons integraal kindcentrum, afkomstig van het Ministerie OC&W en de onderwijsinspectie. Wij geven graag een toelichting. Bij het maken van een schoolkeuze spelen naast deze cijfers nog andere factoren een rol, die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en informatiegids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op het kindcentrum kan ik u meer vertellen en laten zien. Ik vertel u graag hoe wij ons onderwijs en opvang vormgeven en de ontwikkeling van uw kind laten doorlopen.

Met vriendelijke groet,
Martijn Beekhof

Directeur IKC De Twijn

Onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs (www.pit-ko.nl)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Intergraal kindcentrum
  • Open Christelijke identiteit
  • Het spelende kind
  • Oog voor talenten van kinderen
  • doorlopende leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
421
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven