Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

De Weer 11 7665 DG Albergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Kadoes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen hebben het afgelopen jaren de eindresultaten behaald die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. De doelen voor de leerresultaten die de school stelt, passen bij de kenmerken van onze leerlingen en de maatschappelijke verwachtingen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten gebruiken we om ons onderwijsaanbod te evalueren en bij te stellen. Dit gebeurt tijdens de groepsbespreking met de individuele leerkracht(en) en tijdens een plenaire teamvergadering worden die resultaten dan teruggekoppeld.

We leggen verantwoording af aan de ouders, middels de reguliere MR-vergadering en het schoolbestuur, middels het periodiek overleg met de bovenschoolsdirecteur en coördinator onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We hebben sinds 2009 het basistoezicht.
De kwaliteit van het onderwijs is, volgens de inspectie, voldoende.
Er is in 2011 en in 2016 inspectiebezoek geweest.
De rapporten zijn te vinden op de site van de inspectie.

Terug naar boven