obs Akkrum

De Stringen 1 8491 HA Akkrum

  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Naast deze functies vindt u binnen de school ook stagiaires van NHL Stenden. Als Opleidingsschool begeleiden we toekomstige collega's. Tot de leraren op onze school rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding lerarenformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor en voor een algemene indruk vooral eens bij ons binnen kijken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dat wij vaker dan in het verleden in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Tijdens de instructie van nieuwe lesstof binnen de basisvakken maken we gebruik van EDI (Effectieve Directie Instructie). 

Binnen EDI hanteren de leerkrachten met de kinderen vaste stappen in de instructie.

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

- Onderwijs aan jonge kind: Sil op school, Rekenplein

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kwink, Rots en Water

- Aanvankelijk leesproces groep 3: Veilig leren Lezen; VLL-Kimversie 

- Rekenen en Wiskunde: Wereld in getallen; WIG-5

- Schrijven: Pennenstreken

- Voortgezet Technisch lezen: Estafette

- Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

- Spelling: Taal Actief-5

- Taal: Taal Actief-5

- Engels: Take it easy

- Studievaardigheden: Blits

- Wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan

- Verkeer: Let' s Go

- Muziek: 1-2-3-zing

De school heeft in het schooljaar 2023-2024 tien groepen. De leerlingen hebben, in de vaste bezetting, per week maximaal twee leerkrachten.

De school kent een combinatiefunctionaris die één keer per week (dinsdag) de gymles geeft en daarbij het sporten van leerlingen stimuleert. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht tussen het onderwijs en de sportverenigingen in Akkrum.

In groep 7 kunnen de leerlingen lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) volgen. Deze lessen worden gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht.

In groep 8 wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Deze lessen worden ook door een daartoe opgeleide leerkracht verzorgd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de speelzaal van de school en buiten op het plein met allerlei bewegings- en spelmaterialen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.

Intern begeleider

Heeft u vragen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze werkt nauw samen met de intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders en het in samenspraak met de directeur vormgeven van beleid ten aanzien van de zorg.

Basisondersteuning

Daarnaast werkt de intern begeleider samen aan de basisondersteuning. Dit wordt verzorgd door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe dat geboden kan worden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

BOU

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen en nemen leerkrachten hier in mee.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende extra ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij dragen met elkaar zorg voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen extra instructie en begeleiding krijgen en een aparte leerlijn volgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, wordt een warme overdracht geregeld, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van een observatiemethode wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Voor de overgang naar groep 3 wordt de ontwikkeling van het kind in de loop van groep 2 nauwkeurig in kaart gebracht en wordt door de leerkrachten geobserveerd of het kind op weg is naar het beheersen van de einddoelen van groep 2 voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daar waar het kind hier nog extra aanbod, ondersteuning of oefening in nodig heeft, wordt dit geboden. In samenspraak met de ouders wordt in de loop van groep 2 besproken of het kind toe is aan de overgang naar groep 3. Hierbij wordt gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. Wordt er besloten tot een extra kleuterjaar, dan wordt er gezorgd voor een passend aanbod waarmee het kind een jaar later alsnog goed voorbereid kan starten in groep 3.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. Op school signaleren wij, zetten vroegtijdige interventies in en verzorgen een goed dossier.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken:·     

  • Het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben passende begeleiding kunnen krijgen.
  • Omschrijving van welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.
  • Hoe middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website Samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland.

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema's geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

Op onze school vinden we scholing van het team, op individueel en schoolniveau belangrijk.

Met onze nieuwe taal- en rekenmethode kunnen we dankzij de digitale programma's steeds beter afstemmen op de onderwijsvraag van het kind.

In ons grote gebouw waarin we lokalen 'over' hebben gaan we zoeken naar huurpartners die voor de kinderen (en ouders) van toegevoegde waarde kunnen zijn. Een eerste aanzet daartoe is in gang gezet met logopedistes uit Akkrum.

Voor het aanbod aan en de groepering van begaafde leerlingen oriënteren we ons op samenwerking met andere scholen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school is gehuisvest in een gebouw waar ook een protestants-christelijke basisschool en een kinderopvangorganisatie (Stichting Kinderopvang Friesland) gevestigd zijn. De kinderopvang biedt voorschoolse educatie aan. Met de gemeente Heerenveen zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande lijn van kinderen van 0-6 jaar te versterken.

Leerlingen die naar de kinderopvang van KidsFirst en Boartershiem gaan, worden vanuit school naar de locatie vervoerd.

Terug naar boven