obs Akkrum

De Stringen 1 8491 HA Akkrum

  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs Akkrum

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs Akkrum en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). obs Akkrum valt onder Stichting Ambion (www.ambion.nl), het overkoepelend bestuur van tweeëntwintig openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Stichting Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen.

obs Akkrum is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond of seksuele geaardheid. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

obs Akkrum is gevestigd in een modern en markant pand aan De Stringen. De school telt tien groepen en wordt bezocht door circa 215 leerlingen. De school werkt met moderne methoden en besteedt naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom!
  • Toekomstgericht goed onderwijs
  • Verbonden met de samenleving
  • Wereldburgerschap
  • Gezonde groene school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we weer drie kleutergroepen waardoor de groepen 1-2 bij de start van het schooljaar nog klein zijn (17 kinderen). Alle vierjarigen stromen gedurende het schooljaar in.

De twee grotere groepen binnen de school hebben dagelijks ondersteuning in de klas van een onderwijsassistent.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de genoemde kinderopvangorganisaties zijn er ook verschillende gastouderbureaus actief in Akkrum.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ambion wil haar leerlingen een veilige onderwijsplek bieden.

Wij vinden seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld onacceptabel. Het is goed als u meldt wanneer u hiermee te maken krijgt. Naast de school waar u kunt melden, kunt u ook contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon: meneer  Herman Tuning (telefoonnummer: 06-55281810, e-mailadres: htuning@ziggo.nl)  

De externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft drie hoofdtaken: 

- Opvang en begeleiding van de melder; 

- Signalering van ongewenste omgangsvormen (of misstanden binnen de organisatie), en gevraagd en ongevraagd advisering opdrachtgevers; 

- Voorlichting en informatie  

De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk mits de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt en zich genoodzaakt ziet de melding door te zetten naar Ambion.  Aan het eind van het schooljaar ontvangt Ambion een jaarverslag met een geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen, de aard ervan, de stappen die zijn ondernomen en de resultaten. Het jaarverslag biedt de mogelijkheid om trends te signaleren, aanbevelingen te doen om het beleid, procedures, preventie of voorlichting te actualiseren.  

Terug naar boven