obs Akkrum

De Stringen 1 8491 HA Akkrum

  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs Akkrum

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs Akkrum en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). obs Akkrum valt onder Stichting Ambion (www.ambion.nl), het overkoepelend bestuur van vierentwintig openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Stichting Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen.

obs Akkrum is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

obs Akkrum is gevestigd in een modern en markant pand aan De Stringen. De school telt tien groepen en wordt bezocht door circa 220 leerlingen. De school werkt met moderne methoden en besteedt naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom!
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Allen midden in de samenleving
  • Wereldburgerschap
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit jaar starten we met drie kleutergroepen waardoor de groepen 1-2 bij de start van het schooljaar nog klein zijn (18 kinderen). Alle vierjarigen stromen gedurende het schooljaar in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de genoemde kinderopvangorganisaties zijn er ook verschillende gastouderbureaus actief in Akkrum.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven