'n Baoken

Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is de centrale eindtoets vanwege het Coronavirus niet afgenomen

Schooljaar 2020-2021

De centrale eindtoets is wel afgenomen. De eindtoets wordt normaal gesproken gebruikt voor vier doelen: het schooladvies, als formatief instrument, om de onderwijsresultaten van individuele scholen in beeld te brengen en als stelselpeiling. Schooljaar 2020-2021 is  een ongewoon schooljaar waarin leerlingen wekenlang thuisonderwijs kregen. Het is daarom niet mogelijk om individuele scholen te beoordelen op basis van hun eindtoetsresultaten 2021. De Inspectie spreekt daarom voor schooljaar 2020-2021 geen oordelen uit over scholen uit op basis van de onderwijsresultaten van dit schooljaar.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen. Daarnaast gebruiken we bij de kleuters de observatielijsten van de mappen fonemisch en gecijferd bewustzijn en een digitaal leerlingvolgsysteem.

We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys. 
De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders.
Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid.  
Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen.
In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen.  

Voor de beschrijving hoe op onze school tussenresultaten worden gemeten en hoe de leerling wordt ondersteund in het behalen van de tussenresultaten verwijzen we u naar de bijlage 'atol ondersteuningsplan'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek 25-11-2019  

Op 25 november is ‘n Baoken bezocht door onderwijsinspecteur Niels van Leuteren. Hij bezocht onze school in het kader van de vierjaarlijkse cyclus en het betrof een thema-onderzoek.  

Thema van dit onderzoek: “didactisch handelen”.   De inspecteur heeft op deze maandagochtend eerst een gesprek met directie, locatiecoördinator en IB.

Hier stelt hij vragen m.b.t. onze visie op de kwaliteit van ons onderwijs en onze ontwikkelpunten.
Hij refereert aan ons schoolplan en jaarplan en is benieuwd waar we accenten leggen en hoe we de voortgang bewaken.  
Onderzoekend en ontdekken leren, instructie op basis van leerdoelen over de jaargroepen heen en procesgerichte feedback pakte hij eruit als onze highlights.  
Niels van Leuteren bezoekt alle groepen. Groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Tijdens deze bezoeken gaat er steeds iemand van directie of IB mee.  Na de klassenbezoeken spreekt hij met de leerkrachten, samen met directie, locatiecoördinator en IB. hieruit volgt een korte conclusie en algemene indruk.  
Algemene indruk is zeer positief. Hij geeft aan dat het onderzoekend/ontdekkend leren en de ruimte om fouten te maken in alle groepen aanwezig is. Dit zorgt voor een veilig en uitdagend leerklimaat. Hij merkt op dat de leerkrachten vanuit leerlijnen de leerstof durven aan te bieden en dat ze daarbij op een mooie manier zorgen voor verbinding en betrokkenheid in de combinatiegroepen, over de leerjaren heen. 
Niels van Leuteren geeft aan dat hij een grote mate van betrokkenheid en activiteit opmerkt in alle groepen.
Er is fijne afwisseling van werkvormen (binnen en buiten het lokaal/schoolgebouw) Hij ziet grote taakgerichtheid en betrokkenheid door de hele school en de kwaliteit van de instructie is in alle groepen voldoende op niveau. 
Over de kwaliteit van de (procesgerichte) feedback; dit is duidelijk een punt waarmee we in ontwikkeling zijn. Hij ziet al wel goede voorbeelden, en mist de directe feedback. Veelal wordt er feedback gegeven aan een groep leerlingen en blijft het in wat algemene bewoording.
Effectiever en stimulerender zou het zijn wanneer de feedback gericht aan een leerling gegeven wordt.  
Van het bezoek zal vanuit de Onderwijsinspectie geen verslaglegging komen. De resultaten worden meegenomen in “De staat van het onderwijs” 

Terug naar boven