'n Baoken

Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt voor vervanging gebruikt gemaakt van de diensten van het mobiliteitscentrum van het OBT. 
Klik hier voor meer info over het mobiliteitscentrum.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs aan onze leerlingen staat centraal in de ontwikkeling van ons als organisatie.  Deze ontwikkeling bestaat uit de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de wereldoriënterende ontwikkeling, de sportieve/fysieke ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.  

Onze school werkt handelings- en opbrengstgericht. We willen de leerling uitdagen al zijn mogelijkheden te ontwikkelen. We volgen op meerdere momenten in het schooljaar de resultaten voor de verschillende vakgebieden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we op verschillende niveaus: het niveau van de individuele leerling, de groep en de hele school. We geven opbrengstgericht werken vorm door te werken met groepsplannen voor de basisvakken. Op deze manier bieden we elke leerling een passende instructie en krijgt het de zelfstandige verwerking welke past bij de behoefte van de leerling.  

Vanaf de onderbouw voeren we jaarlijks meerdere kindgesprekken en ouder-kind-gesprekken om de ontwikkeling en de doelen van de kinderen te volgen. De leerling is mede verantwoordelijk voor het nadenken over en werken aan zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces.   

Onze leerlingen werken met een gepersonaliseerde (digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet.? Op ‘n?Baoken?werken de kinderen van de groepen 4 t/m 8?digitaal aan rekenen, taal en spelling. Dit doen wij met behulp van?Snappet.?Snappet?is een digitaal onderwijsprogramma dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.? De leerkracht geeft de instructie waarna de kinderen de les op een eigen?chromebook?gaan maken. Voordeel is dat de kinderen direct feedback krijgen na het maken van een opgave. Is het fout, dan kan het kind de opdracht direct verbeteren. Ook de leerkracht is in staat direct feedback te geven omdat zij op haar tablet de monitor van?Snappet?heeft en kan volgend hoe de individuele leerling te werk gaat.?

 ‘n?Baoken?kiest er bewust voor om op het gebied van spelling en rekenen niet de methode centraal te stellen, we werken meer vanuit de doelen. Dit is goed mogelijk met de adaptieve mogelijkheden die?Snappet?biedt.? We begeleiden de leerlingen bij het werken aan en behalen van hun persoonlijke leerdoelen en we voegen daarbij waar mogelijk de instructiemomenten samen. Dit betekent dat leerlingen uit verschillende groepen tijdens een instructiemoment aan kunnen schuiven, afhankelijk van hun persoonlijke leerdoelen.?  

Op ’n?Baoken?werken we met IPC en?Early?Years?(International?Primary?Curriculum).? IPC is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8, waarbij?Early?Years?als voorloper op?IPC thema’s?aanbiedt voor de groepen 1 en 2) waarin de zaakvakken en creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden. Dit gebeurt op een ontdekkende en onderzoekende manier. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.? Drie middagen werken de kinderen volgens het IPC-programma aan verschillende boeiende en interessante thema’s. De thema’s sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.?  

De sportief/ fysieke ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd door de leerlingen in de groepen 1 en 2 met spel en gymlessen te leren bewegen. In deze jaren wordt er dagelijks tijd besteed aan bewegen. In de groepen 3 tot en met 8 worden elke week twee gymlessen gebaseerd op een school-breed programma gegeven. De gymlessen worden gegeven door zowel de groepsleerkracht als door een vakleerkracht. De lessen worden allemaal voorbereid door de vakleerkracht. 

De creatieve ontwikkeling van de leerlingen wordt vormgegeven door lessen in tekenen, handvaardigheid, verhalen schrijven, drama en muziek. De lessen hebben enerzijds een wekelijks repeterend karakter. Anderzijds zijn er ook projecten waarbij leerlingen voorstellingen bezoeken of uitvoeringen instuderen en opvoeren.  

Om de leerlingen de kans te geven te kunnen modellen en samen te werken wordt er gebruik gemaakt van coöperatief leren. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.  Voor leerlingen die de basis op orde hebben, een vlot tempo hebben binnen hun reguliere werk en extra uitdaging kunnen gebruiken is de Koraalgroep ontwikkeld. Iedere week is deze groep op woensdag bijeen om projectmatig in groepjes te werken. Werken aan een goede mindset en samenwerken staan daarbij centraal.   

We maken gebruik van een continurooster van vijf gelijke dagen. De leerlingen op onze school krijgen meer uren onderwijs dan het minimum wettelijk aantal voorgeschreven uren (7520). Er is een lessentabel aanwezig op school waarin vaststaat hoeveel uren de leerlingen moeten werken per vakgebied in een week. Er is de afspraak dat de basisvakken in de ochtend worden gegeven. In de middagen is er veel ruimte voor de creatieve vakken en voor onderzoekend en ontdekkend leren. Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel 'n Baoken

Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC).

Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23.02 ‘Twente Zuid’. Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op scholen in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.

Voor het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u naar de download 'schoolondersteuningsprofiel' (hierboven).In dit schoolondersteuningsprofiel kunt u o.a. lezen aan welke doelgroepen onze school onderwijs biedt en welke speciale faciliteiten we daarvoor in huis hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben op onze school een duidelijke leerlijn voor taal, rekenen, spel en motoriek. Hiervoor gebruiken we de methode Kleuterplein. We werken met het observatie instrument ZIEN. 
Er zijn goede contacten met Kinderopvang de Kinderopvang organisaties. Er vindt een warme overdracht plaats wanneer kinderen de overstap maken van kinderopvang naar basisschool.

Zorg voor jonge leerlingen

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar , zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Is uw kind bijvoorbeeld ingestroomd in november en is het in zijn ontwikkeling na anderhalf onderwijs in de leerjaren 1 en 2 toe aan groep 3, dan stroomt hij of zij door. Voor een andere leerling die in november is ingestroomd, kan juist twee en half jaar kleuteren een betere optie zijn passend bij zijn ontwikkeling, voordat hij of zij doorstroomt naar groep 3. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van het kind. 

Terug naar boven