Antoniusschool voor Basisonderwijs

Teding van Berkhoutlaan 20 2111 ZC Aerdenhout

  • Thema 'dans in de school'
  • Een blik in groep 3
  • Schoolfoto van Antoniusschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Cito Eindtoets

De Antoniusschool gebruikt naast de CITO-eindtoets, de NIO, het leerlingvolgsysteem CITO en eventueel het Drempelonderzoek. Uiteraard worden ook de Cito-toetsen in alle leerjaren 2 keer per jaar afgenomen voor de diverse vak- en vormingsgebieden.

Onderwijsresultaten.
De onderwijsresultaten van de Antoniusschool zijn op of boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen ontvangen tweemaal per jaar een rapportage over hun vorderingen. Op het rapport staan de resultaten van de methodetoetsen en van de Niet-methodetoetsen (cito LVS).

Omdat we veel met adaptieve software werken, wordt het leerproces van leerlingen op veel momenten bijgestuurd. Op het moment dat leerlingen teveel afwijken van hun eigen leerlijn, nemen we dit mee in plannen rond een leerling en de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

U kunt in de staafdiagram onze schooladviezen vergelijken met de landelijke gegevens. Het allerbelangrijkste vinden wij dat we onze leerlingen een schooladvies geven die voor de leerling zelf de meeste kans van slagen geeft. Belangrijk is in welk type vervolgonderwijs zij uiteindelijk hun diploma zullen behalen. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we regelmatig als feedback dat onze leerlingen zelfstandig werken, hun huiswerk serieus maken en goed voorbereid zijn op de overgang naar het vervolgonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

  1. De school bevordert deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving
  2. De school bevordert kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor deelname in de maatschappij
  3. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen
  4. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren is samen leven
  • Oog voor het individuele kind

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat de Antoniusschool een basisarrangement heeft en het vertrouwen van de inspectie geniet. Tevens blijven wij streven naar nog betere opbrengsten en het geven van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij blijft het het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier naar school gaan en nieuwsgierig zijn naar hun omgeving. Onderzoekend-, zelfstandigleren en de samenwerking daarin zijn heel belangrijk. Zo komen de kinderen goed tot ontwikkeling.

Terug naar boven