IKC Basisschool De Wierde

Kleine Straat 8 9774 PN Adorp

 • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
 • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
 • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
 • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
 • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de eindtoets afgenomen. Wij werken op onze school met de eindtoets van CITO. Deze eindtoets is een van de onderdelen, waarmee we de groei van kinderen meten. De eindtoets is meestal in april. Voor het schooladvies voor het niveau van voortgezet onderwijs, wordt de eindtoets in principe niet meer meegenomen. Dit schooladvies wordt in februari gegeven op basis van de tussentijdse resultaten in groep 6, 7 en 8 middels de plaatsingswijzer. In het geval dat de uitkomsten van de eindtoets van een kind significant hoger uitvalt dan het eindadvies van de leerkracht, wordt het eindadvies heroverwogen. Meestal is de eindtoets een bevestiging van het gegeven eindadvies. Als de uitkomst van de eindtoets lager uitvalt dan het gegeven eindadvies, heeft dit verder geen invloed op het eindadvies. Uitkomsten CITO eindtoets van de afgelopen vier jaren (de beoordeling is op basis van de landelijke normen en de schoolweging).

- 2022: 8 van de 8 kinderen, standaard score 535,8, beoordeling: voldoende

- 2021: 11 van de 11 kinderen, standaard score 532,8, beoordeling: onvoldoende.             

- 2020: Toetsen is niet afgenomen i.v.m. Corona 

- 2019: 7 van de 7 kinderen, standaard score 536,1  beoordeling: voldoende.           

De groep 8 van afgelopen jaar telde acht kinderen. Deze kinderen hebben verschillende uitstroomadviezen gekregen: 4 kinderen naar het VMBO, 2 kinderen naar de HAVO en 2 kinderen naar het VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen worden op allerlei manieren gevolgd. We maken een onderscheid in opbrengsten en leerresultaten. De opbrengsten zijn in de breedste zin van het woord (sociaal, creatief, muzikaal, werkhouding, wereldoriëntatie, motoriek, rekenen, taal etc.). Leerresultaten zijn de resultaten die we meten met observaties en toetsen voor bijvoorbeeld rekenen, topografie, dictees etc.

Er worden naast de toetsen van de methodes twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze toetsen noemen we de tussentijdse, methode onafhankelijke toetsen. De resultaten van deze tussentijdse toetsen worden teambreed besproken en geanalyseerd in een datamuur gesprek. Alle data worden per kind, per groep en per school besproken. Uit dit gesprek volgen conclusies op kindniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. De onderwijskundige keuzes die we maken voor de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomsten van deze datamuur bespreking. Na deze bijeenkomst en de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider wordt er met ouders (vanaf eind groep 7 met het kind erbij) besproken hoe het kind zich heeft ontwikkeld op de gebieden die zijn getoetst. Dit is onderdeel van het gesprek naast de opbrengsten in bredere zin. Een groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen waar nodig. De leerresultaten van 2021-2022 (tussentijdse toetsen) Uitgaande van de I-V landelijke normgrenzen, scoren we op de verschillende vakgebieden als volgt:

- DMT (technisch lezen): ruim boven de gemiddelde vaardigheidsscore. 

- Spelling: op de gemiddelde vaardigheidsscore.

- Begrijpend lezen: op de gemiddelde vaardigheidsscore.

- Rekenen: op de gemiddelde vaardigheidsscore.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolg onderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe in Winsum. We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders. Uiteraard zijn er veel gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De Wierde start daar mee in groep 7 en de kinderen zijn daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst. Aan het eind van groep 7 vindt het gesprek met ouder en kind plaats waarin een voorlopig advies wordt besproken en toegelicht. Dit is gebaseerd op de leerresultaten in groep 6 en 7 en op de werkhouding van het kind. Halverwege groep 8 worden de leerresultaten van groep 8 bij het eindadvies meegenomen en is er opnieuw een gesprek met ouder en kind. De CITO eindtoets is in bijna alle gevallen een bevestiging van het advies. In een enkel geval wordt het advies heroverwogen, het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld (in een enkel geval omhoog). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen een school zijn waar ieder kind belangrijk is en waar in samenwerking met ouders en kinderen hard en betrokken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ieder kind.

De resultaten in de breedste zin van het woord doen er toe. Kernbegrippen of bouwstenen inzake de visie op onderwijs: 

 • veiligheid en vertrouwen
 • zelfstandigheid en autonomie
 • verantwoordelijkheid
 • structuur
 • een rijke en uitdagende (leer-)omgeving
 • vakmanschap van de leerkracht
 • proactieve hulp (verlening)
 • uitgaan van verschillen
 • ouders als partners

Het kind staat centraal en is het uitgangspunt in ons handelen. Ieder kind heeft recht op opvoeding en goed onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Welbevinden
 • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2015 vond het laatste officiële inspectiebezoek plaats. Hierbij kreeg de school het basisarrangement toegekend met een aantal aanbevelingen, die zijn opgevolgd en opgepakt in het onderwijs. Op 22 september 2020 was er een online bezoek met een voortgangsgesprek, waarbij de ontwikkelingen van de school uitvoerig zijn besproken. Hierbij stonden 3 thema's centraal (taalonderwijs, geintegreerd WO onderwijs en de route van rapport naar portfolio). Dit was een constructief gesprek waarin de ontwikkeling goed in kaart gebracht kon worden. Er volgde een positieve beoordeling met een aantal tips om het ingeslagen pad verder mee te volgen.  

Terug naar boven