IKC Basisschool De Wierde

Kleine Straat 8 9774 PN Adorp

  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat mede door het passend onderwijs we kinderen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte op onze school houden en mee laten doen aan de eind toets. Daar zijn we trots op. Want het is fijn dat kinderen in de eigen omgeving op school kunnen zijn. Het heeft op de eindtoets echter wel effect.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen worden op allerlei manieren gevolgd. We maken een onderscheid in opbrengsten en leerresultaten. De opbrengsten zijn in de breedste zin van het woord (sociaal, emotioneel, creatief, muzikaal, werkhouding, wereldorientatie, rekenen, taal etc). Leerresultaten zijn de resultaten die we meten met observaties en toetsen voor bijvoorbeeld rekenen, taal, topografie, dictees etc.

Er worden ook twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per kind doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking. Na deze bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de zogenaamde oudergesprekken gesprekken met ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen.

Reflectie op de leerresultaten van schooljaar 2020-2021

Over het algemeen scoren onze kinderen op de tussentoetsen boven het landelijk gemiddelde. Voor kinderen die ver boven het landelijk gemiddelde scoren bieden we verbreding en verdieping en in een enkel geval versnelling van de leerstof (in een groep hoger werken op een bepaald vakgebied). Een aantal punten die we als team uit de reflectie op de resultaten van het afgelopen schooljaar hebben gehaald zijn:

- In groep 7 en 8 meer aandacht voor woordsoorten en zinsontleding. Dit was een opvallend laag scorend onderdeel bij de voor de rest goede resultaten op het gebied van taal. We hebben hiervoor extra materialen aangeschaft. 

- In groep 4 t/m 8 hebben we de nieuwe methode voor rekenen van 'Getal en Ruimte' aangeschaft. De instap van deze methode is van een hoog niveau. We hebben een analyse gemaakt van het niveau van ieder kind en gekeken waar de kinderen goed kunnen instappen in de nieuwe aanpak. Hierop zullen we regelmatig tijdens de teamvergaderingen kijken wat de nieuwe aanpak doet met de resultaten van de kinderen. 

- In groep 3 hebben we een methode voor rekenen aangeschaft, die tegemoet komt aan de leerbehoeftes van kinderen van 6/7 jaar, namelijk met veel speel- en spelmogelijkheden en bewegend leren. Dit deze we al met de eigen leerlijnen, maar de nieuwe methode Semsom ondersteunt deze manier van werken, waardoor het scala van de leerkracht breder wordt en de lijn nog meer is uitgedacht. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolg onderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe in Winsum. We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders. Uiteraard zijn er veel gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De Wierde start daar mee in groep 7 en de kinderen zijn daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst. Aan het eind van groep 7 vindt het gesprek met ouder en kind plaats waarin een voorlopig advies wordt besproken en toegelicht. Dit is gebaseerd op de leerresultaten in groep 6 en 7 en op de werkhouding van het kind. Halverwege groep 8 worden de leerresultaten van groep 8 bij het eindadvies meegenomen en is er opnieuw een gesprek met ouder en kind. De CITO eindtoets is in bijna alle gevallen een bevestiging van het advies. In een enkel geval wordt het advies heroverwogen, het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld (in een enkel geval omhoog). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2015 vond het laatste officiële inspectiebezoek plaats. Hierbij kreeg de school het basisarrangement toegekend met een aantal aanbevelingen, die zijn opgevolgd en opgepakt in het onderwijs. Op 22 september 2020 was er een online bezoek met een voortgangsgesprek, waarbij de ontwikkelingen van de school uitvoerig zijn besproken. Hierbij stonden 3 thema's centraal (taalonderwijs, geintegreerd WO onderwijs en de route van rapport naar portfolio). Dit was een constructief gesprek waarin de ontwikkeling goed in kaart gebracht kon worden. Er volgde een positieve beoordeling met een aantal tips om het ingeslagen pad verder mee te volgen.  

Terug naar boven