IKC Basisschool De Wierde

Kleine Straat 8 9774 PN Adorp

  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde

Het team

Toelichting van de school

Naast de groepsleerkrachten en de onderwijsassistent werken we met vakleerkrachten. Dit schooljaar werken we met de volgende vakleerkrachten:

- Gymmastiek/ bewegingsonderwijs.  

- Kunsteducatie/ handvaardigheid. 

- Muziek. 

- Humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs (HVO en GVO).  

Vormingonderwijs: HVO en GVO

Bij wet is het zo geregeld, dat in elke openbare school vormingsonderwijs (humanistisch en godsdienstig) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Dit vormingsonderwijs laat zien wat een levensovertuiging of geloof voor mensen kan betekenen. Bij ons op school wordt dit gezien als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De lessen worden verzorgd door vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. De Rijksoverheid betaalt deze lessen, die worden georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO. In samenspraak met de MR wordt gekeken of er behoefte is aan deze lessen. Voor dit schooljaar is in samenspraak met de MR een keuze gemaakt voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) van groep 3 t/m 8. Door hun loopbaan heen krijgen kinderen evenredig HVO en GVO aangeboden. We maken samen met de vakleerkrachten een koppeling met sociaal- emotioneel leren en/of wereld oriënterend onderwijs. Op die manier is er samenhang tussen verschillende vakken.

Coördinatoren

Naast een lesgevende taak heeft ieder teamlid ook een coördinerende rol. Zo hebben we een coördinator voor cultuur, taal, ICT en gedrag/sociaal-emotioneel leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of bijv. een cursus volgt, is er vervanging. We doen een beroep op invallers die onze school goed kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen.  Hiervoor hebben we een vastgestelde werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten gaan. Hiervoor is een protocol opgesteld (zie onze site) Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hierbij het eerste School-Ondersteunings-Profiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Deze pagina nog aan en invullen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven