IKC it iepen finster

Dorpsstraat 4 B 8806 KT Achlum

  • Spelend leren
  • Elk kind heeft bij ons een maatje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van onze school is 85,8 en dat is wederom boven het landelijk gemiddelde van 80.

Taalverzorging gemiddeld een score van 90.  Lezen gemiddeld een score van 84.  Rekenen gemiddeld een score van 84.

Lezen: 64% op techniek en woordenschat (landelijk 68%) Opzoeken 87% (landelijk 79%) Begrijpen 78% (landelijk 74%) Acties: meer aandacht voor techniek en woordenschat

Taalverzorging:  Werkwoordspelling 88% (landelijk71%) Niet-werkwoordspelling 88% (landelijk 76%) Leestekens 76% (landelijk 64%) 

Rekenen: Getallen 82% (landelijk 69%) Verhoudingen 78% (landelijk 67%) Meten en meetkunde 74% (landelijk 69%)  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onder zorg verstaan we alle maatregelen en activiteiten die we op school voor alle leerlingen en speciaal voor hen die specifieke ondersteuningen nodig hebben realiseren.

Op it iepen finster vormt het model Handelingsgericht Werken de basis voor de ondersteuningsstructuur. Dit model omvat vier stappen die  structuur geven aan het onderwijs te weten:

1. Het verzamelen van gegevens.

2. Analyseren van de verzamelde gegevens.

3. Werken  aan  onderwijs  op  basis  van  de geanalyseerde gegevens.

4. Het  evalueren  van  de  resultaten  van het gegeven onderwijs. De resultaten en de analyse van stap 4 vormen hierna opnieuw het startpunt voor een volgende cyclus Handelingsgericht Werken.

De leerkracht stemt de instructie en leerstof af op de behoefte en mogelijkheden van de groep. De leerkracht geeft instructie op niveau en naar behoefte aan de groep, aan kleine groepjes kinderen en individuele kinderen. Met behulp van dagelijkse observatie en de toetsen die bij de onderwijsmethode horen, volgt de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen en geeft op een verantwoorde wijze extra instructie en/of passende uitdaging. Deze acties worden weer geanalyseerd. 

Op it iepen finster gebruiken we methode toetsen en een leerlingvolgsysteem van DIA om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit betekent dat naast de toetsen bij de verschillende methoden op de verschillende vakken, we gebruik maken van DIA-toetsen. Deze  toetsen staan los van de gebruikte methoden. Ze hebben een landelijke normering. Vanaf groep  3  worden in  januari/februari  en  mei/juni de DIA-toetsen afgenomen. Door het afnemen en registreren van deze toetsen krijgen we aanvullende informatie  over de vorderingen van de  leerlingen. Van elke leerling wordt een leerlingenprofiel gemaakt waarop de vorderingen staan. We volgen de ontwikkeling van en bekijken steeds de groei die het kind heeft gemaakt. De resultaten worden met alle leerkrachten van het team geanalyseerd en besproken onder leiding van de intern begeleider. Ook op schoolniveau analyseren we de resultaten en vertalen deze naar concrete acties en ambities in de trendanalyse.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op it iepen finster maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. We leggen dit naast de doorstroomtoets van IEP en komen vervolgens met een goed onderbouwd advies. We kijken naar resultaten, inzet, vaardigheden en motivatie.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect heerst. Respect zien wij als een uitgangspunt om samen, met behoud van ieders eigenheid, plezierig te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Zo kan elk kind goede vervolgstappen maken voor de toekomst. Een kind wat 'goed in zijn vel' zit, staat open voor nieuwe ervaringen, kennis en ontwikkeling.

In onze school werken wij met de aanpak van Kwink. We werken op deze manier schoolbreed aan sociale vorming, actief burgerschap en sociale integratie. Vijf pijlers staan daarbij centraal: 1. besef hebben van jezelf, 2. zelf management, 3. besef hebben van de ander, 4. relaties kunnen hanteren, 5. keuzes kunnen maken. We hebben eenduidige schoolregels en in de lessen worden deze besproken, aangeleerd en positief bekrachtigd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sterk in samenzijn
  • veiligheid en respect
  • ruimte om te groeien

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven