IKC it iepen finster

Dorpsstraat 4 B 8806 KT Achlum

Schoolfoto van IKC it iepen finster

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 is de IEP toets afgenomen bij 4 leerlingen van onze school. De inspectienorm voor dat schooljaar is: 80. De gemiddelde score van de IEP Eindtoets voor deze vier leerlingen is: 80,5.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Onder  zorg  verstaan  we  alle  maatregelen  en activiteiten  die  we  op  school  voor  alle  leerlingen  en  speciaal  voor  hen  die  specifieke  ondersteuningen nodig hebben realiseren.

Op it iepen finster vormt  het  model  Handelingsgericht Werken de basis voor de ondersteuningsstructuur. Dit  model  omvat  vier  stappen  die  structuur geven aan het onderwijs te weten: 1. Het verzamelen van gegevens. 2. Analyseren van de verzamelde gegevens. 3. Werken  aan  onderwijs  op  basis  van  de geanalyseerde gegevens. 4. Het  evalueren  van  de  resultaten  van het gegeven onderwijs. De resultaten en de analyse van stap 4 vormen hierna opnieuw het startpunt voor een volgen de cyclus Handelingsgericht Werken.

De   leerkracht   stemt   de   instructie   en   leerstof   af   op   de   behoefte   en   mogelijkheden van   de   groep.  De leerkracht geeft instructie op niveau en naar behoefte aan de groep, aan kleine groepjes kinderen en individuele kinderen. Met   behulp   van   dagelijkse observatie,   correctie   en   de   toetsen   die   bij de   onderwijsmethode      horen,      volgt      de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen en geeft  op  een  verantwoorde  wijze  oplossingen en    extra    hulp.    Deze    gegevens    worden geanalyseerd. 

Op it iepen finster gebruiken we methode toetsen en  een  leerlingvolgsysteem  van  Cito  om  de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit betekent dat naast de toetsen bij de verschillende methoden op  de  verschillende  vakken we  gebruik  maken  van  Cito-toetsen.  Deze  toetsen staan los van de gebruikte methoden. Ze hebben  een  landelijke  normering. Vanaf groep  3  worden in  januari/februari  en  mei/juni de Cito-toetsen afgenomen. Door het afnemen en registreren van deze toetsen krijgen we aanvullende informatie  over  de  vorderingen  van  de  leerlingen. Van  elke  leerling  wordt  een  leerlingprofiel  gemaakt waarop de vorderingen staan. We volgen de ontwikkeling van en bekijken steeds de groei die het kind heeft gemaakt. De resultaten worden met alle leerkrachten van het team geanalyseerd en besproken onder leiding van de intern begeleider. Ook op schoolniveau analyseren we de resultaten en vertalen deze naar concrete acties in de kwaliteitsrapportage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven