KBs Paulus

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • De kinderen van groep 7 krijgen vanaf het voorjaar hun eigen schooltuin.
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze kinderen scoren over het algemeen volgens verwachting op de Eindtoets van CITO. Sommige kinderen scoren iets lager, maar in het cohortenonderzoek na 3 jaar voortgezet onderwijs blijkt, dat ze volgens het definitieve advies op hun plek zitten :-)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt niet meer een eindtoets afgenomen, maar een doorstroomtoets. Dit is vanuit de overheid bepaald. De naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Het afnamemoment verschuift van april naar februari. Er is na de uitslag van de toets in maart één centraal moment voor aanmelding op de middelbare school om de kansengelijkheid te vergroten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Naast de methodetoetsen gebruiken we voor alle groepen toetsen die niet bij een op school gebruikte methode horen. We krijgen zo een objectief beeld hoe het kind, de groep en de school scoren op een bepaald gebied. Op basis van gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep op- of bijgesteld.

We maken gebruik van de volgende toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem:

·       Groep 3 t/m 8:

o    Drie-Minuten-Toets

o   AVI

o   Spelling

o   Werkwoordsspelling in groep 7 en 8

o   Rekenen en Wiskunde

·       Groep 4 t/m 8

o   Begrijpend lezen

·       Groep 6 t/m 8

o   Studievaardigheden  

De toetsen worden in januari en in juni afgenomen. U krijgt bij het februari- en junirapport het overzicht  van alle afgenomen toetsen.

Dit schooljaar, 2023 - 2024 worden de CITO toetsen vervangen door Leerling in Beeld. Leerling in Beeld is de meer dan volwaardige opvolger van LVS 3.0 en helpt ons om elke leerling zichtbaar te maken. Met Leerling in Beeld wordt de focus op de groei van iedere leerling gelegd, met aandacht voor het cognitieve én sociaal-emotionele aspect.

In november en februari volgen we trainingen om ons Leerling in Beeld eigen te maken. 

Ook de eindtoets van groep 8 wordt anders dit jaar. In februari gaan de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets maken. De nieuwe Leerling in Beeld-doorstroomtoets geeft aan het einde van groep 8 een objectief beeld van waar een leerling staat op het gebied van taal en rekenen.

Uiteraard brengen we u gedurende het jaar op de hoogte van wat Leerling in Beeld en de Doorstroomtoets voor de leerlingen en u gaan betekenen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 bespreken we met ouders en leerling een eerste oriënterend advies. In groep 8 vervolgen we het gesprek. In driehoeksgesprekken staan de wensen en mogelijkheden van het kind centraal. Zo helpen we leerlingen bij hun oriëntatie op vervolgonderwijs. 

In groep 8 krijgen de kinderen in januari hun voorlopige schooladvies. Dat advies komt tot stand door verschillende aspecten zorgvuldig te wegen. We kijken naar de resultaten van de kinderen en hun ontwikkeling daarin, werkhouding, interesses en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook het professionele oordeel van leerkrachten wegen we mee. Leerkrachten, intern begeleider en directie komen samen tot een voorlopig schooladvies.

In februari maken de kinderen de doorstroomtoets. De uitslag komt half maart. Als het resultaat van de doorstroomtoets niet in lijn is met het voorlopig schooladvies wordt opnieuw zorgvuldig besproken welke invloed dat heeft op het definitieve schooladvies. Daarbij stellen we adviezen niet naar beneden bij. Het definitieve schooladvies is er uiterlijk 24 maart, zodat een leerling zich in de laatste week van maart kan aanmelden op de school van zijn of haar eerste keuze.

Ouders en kinderen worden uitgenodigd en gestimuleerd om de open dagen en avonden van diverse scholen te bezoeken. Bovendien wordt in de groep met de kinderen over de aspecten rondom de keuze voor het vervolgonderwijs gesproken. Kinderen in Abcoude hebben de keuze tussen scholen in Amsterdam, Vinkeveen, Weesp en Breukelen. Ouders besluiten zelf bij welke school ze hun kind aanmelden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om de sociale opbrengsten goed in kaart te brengen, maakten wij gebruik van Zien! Komend jaar gaat het CITO leerlingvolgsysteem (LVS) over naar Leerling in Beeld. Daarin zit ook het instrument sociaal emotioneel. Het instrument geeft inzicht in het zelfbeeld, welbevinden en het sociale gedrag van leerlingen: sociaal zelfbeeld, cognitief zelfbeeld, schoolbeleving, gevoel van sociale veiligheid, pro-sociaal gedrag, afwezigheid pestgedrag en gedrag tijdens de les.

Ook leerkrachten krijgen vragenlijsten met name op pro-sociaal gedrag, aanwezigheid pestgedrag, gedrag tijdens de les en zelfvertrouwen.

In november en februari krijgt het team een training Leerling in Beeld en dan kunnen we u meer vertellen over wat het gaat betekenen voor de leerlingen van de Paulusschool. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Omzien naar elkaar
  • Rots en Water
  • Groepsdoorbrekend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven